مسئولیت مدنی، بازاریابی در صنعت بیمه

بیمه مسئولیت، اگر پزشکان مسئولیت خود را در مقابل بیماران بیمه کنند ،چنانچه ضمن کار و فعالیت شغلی خود مسئول شناخته شوند با بیمه مسئولیت ، خسارت وارده را بیمه گر جبران خواهد کرد (شباهنگ 1381 ،65). در طی دورهء 80-1378به طور متوسط فقط حدود 23درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند . عوامل فرهنگی ،عدم بازاریابی وبازارشناختی مناسب ، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت دراین رشته ، اخذگواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار ، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی وقوانین ومقررات مدنی ، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته ، وجود موانع در ساختارهای حقوقی وقضایی و ناهماهنگی بین شرکتهای بیمه وقوه قضاییه را موانع عدم توسعه مطلوب این رشته بیمه ای می داند (جعفرزاده1381). این آمار نوعی عقبماندگی را در فروش این بیمه نامه ها نشان می دهد. لذا با توجه به ویژگی های بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان به جاست که در زمینه رفع موانع و ارتقاء و توسعه چنین خدمات بیمه ای اقدامات عملی انجام گیرد که ابتدا باید با پژوهش علمی اقدام به شناسایی موانع و تعیین راهکارها نمود و یک برنامه علمی مدون طراحی کرد که بتوان کارایی لازم در شرکت های بیمه ای در راستای توسعه مسئولیت حرفه ای پزشکان بالا برد.
از این رو انجام پژوهش در زمینه آمیخته بازاریابی در صنعت بیمه می تواند به شناسایی قابلیت ها و ویژگی های بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان کمک کند. لذا اهمیت پژوهش حاضر در خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در گرو آمیخته بازاریابی می باشد.
1-4-اهداف پژوهش:
هدف اصلی: شناسایی رابطه بین آمیخته بازاریابی (c4) و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان.
اهداف فرعی:
1- شناسایی رابطه ارزش های مشتری پسند و تمایل به خرید بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان.
2- شناسایی رابطه هزینه های مشتری و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان.
3- شناسایی رابطه راحتی مشتری درخرید و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان.
4-شناسایی رابطه ارتباط با مشتری و تمایل به خرید بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان.
1-5- سوالات پژوهش
سوال اصلی : تا چه اندازه بین آمیخته بازاریابی مدل (c4) وتمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان رابطه وجود دارد ؟
سوالات فرعی پژوهش
تا چه اندازه بین ارزشهای مشتری پسند وتمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین هزینه های مشتری وتمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین راحتی مشتری و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین ارتباط با مشتری و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان رابطه وجود دارد؟
1-6-فرضیه های پژوهش:
فرضیه اصلی:
بین آمیخته بازاریابی(c4) و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی :
.01-بین ارزش های مشتری پسند و تمایل به خرید بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.