ولاسکو، گارسیا و لارا (2014) به ارزیابی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها و عملکرد صنعت هتلداری پرداختند. آنها به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بودند که مدیریت کیفیت جامع و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها چگونه می تواند رفتار سهامداران را به عنوان شاخص سنجش عملکرد هتل تحت تاثیر قرار دهد. بررسی تجربی از یک نمونه 141 تایی از هتل های اسپانیایی منطقه آندلس نشان داد که اتخاذ روش های بهبود ظرفیت هتل ها باعث ایجاد منافع برای سهامداران می شود و این نتایج تاثیر مثبتی بر عملکرد هتل دارد. همچنین یافته ها نشان داد که مدیریت کیفیت جامع به عنوان فلسفه مدیریت می تواند باعث بهبود و توسعه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها گردد ( Velasco etal, 2014).
لی، کیم، سئو و های (2015) در مقاله ای به بررسی ارتباط بین عوامل مدیریت ارشد، بازارگرایی شرکتهای امتیازدهنده، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در حوزه شرکت های امتیاز دهنده کره ای پرداختند. در پژوهش آنها، 156 شرکت فرانشیز ارائه دهنده خدمات مواد غذایی به عنوان اساس و مبنای تحقیقات تجربی در نظر گرفته شد. نتایج یافته ها نشان داد که عوامل مدیریت ارشد از قبیل تاکید مدیریت و ریسک گریزی می تواند به بازارگرایی منجر شود. همچنین بازارگرایی شرکت های امتیازدهنده موجب تحقق استراتژی های تمایز و هزینه شد که این امر به نوبه خود افزایش عملکرد مالی و غیرمالی کسب و کار را به دنبال داشت. به علاوه، بازارگرایی به طور مستقیم عملکرد مالی و غیرمالی کسب و کار را افزایش داد (Lee etal, 2015).
فصل سوّم
روش تحقیق
فصل سوّم
روش تحقیق
3-1) مقدمه
جهانی که انسان در آن زندگی می کند، دارای ویژگی هایی است که بخشی از آن، بر او پوشیده است (دلاور، 1387). از این رو همه انسان ها برای یافتن پاسخ سؤالات و حل مشکلات خود ناچار به کاوش هستند (حافظ نیا، 1382)، پس مجموعه فرآیندی را که محقق سعی می کند توسط آن مشکلات را حل کند تحقیق می نامند (سکاران، 1384). پژوهشگر با استفاده از روش های منظم (سیستماتیک) درباره کنش ها و واکنش ها، اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درباره معنی یا مفهوم آن ها می اندیشد، به نتیجه هایی می‎رسد، آن ها را ارزیابی می کند و سر انجام این نتایج یا دستاورد ها را ارائه می دهد، پس می توان گفت توسعه کمّی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بر پایه تحقیقات علمی است (خاکی، 1386). در این بخش روش انجام تحقیق، جامعه آماری و تکنیک های تحلیل معرفی خواهند شد.
3-2) روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. تحقیق توصیفی شامل روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری می باشد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری در زمره تحقیق توصیفی به شمار می رود (مقیمی، 1386). در تحقیقات توصیفی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش تحت بررسی و آزمون قرار داد (کومار، 1374). از این رو در این تحقیق از روش توصیفی- پیمایشی استفاده می شود چرا که این گونه پژوهش ها به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می پردازد (سرمد، 1383).
3-3) جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شرکت ها و نمایندگی های بیمه در سطح استان گیلان است. این جامعه آماری حدوداً شامل 835 نمایندگی از 12 شرکت بیمه دولتی و خصوصی در سراسر استان گیلان می باشد.
3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
از آنجاییکه در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص (محدود) و مقیاس داده ها از نوع کمی هستند از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده می شود (آذر و مومنی، 1384) :
(رابطه 3-1) n=
n: :حجم نمونه
N:جامعه آماری
:انحراف معیار برآوردی جامعه
: دقّت برآورد