مسائل اخلاقی، سوره حجرات

Artificial neuron in concept of artificial intelligence. Wall-shaped binary codes make transmission lines of pulses and/or information in an analogy to a microchip. Neural network and data transmission.

ت) تساوی در مسائل اخلاقی و اجتماعی
ای مردم با ایمان مردانی از شما مردان دیگر را مسخره نکنند چه بسا آنان بهتر باشند و نیززنانی از شما زنان دیگر را مسخره نکنند چه بسا آنان بهترباشند.
اسلام برای تمام شئون زندگی انسان ها قوانینی وضع نموده و بشر را برای بهتر زیستن هدایت کرده و لذا تمام ابعاد نیازهای انسانی فرد در قران ذکر شده است حقوق مانند حق امنیت،حیات، آزادی های مختلف و…که هرکدام تببین خواهد شد.
ث) امنیت مسکن
منزل هر فردی مکان ارامش اوست و کسی حق ندارد حریم اورا به هر وسیله ای این آسایش را سلب نماید.
قرآن در این باره می فرماید :
ای مومنان به خانه هایی جز خانه های خودتان وارد نشوید مگر انکه آشنایی دهید و اجازه گیرید و بر اهل آن سلام کنید این به خیر شماست اگر پند گیرید و اگر در خانه کسی را نیافتید داخل مشوید تا آنکه به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید باید بازگردید آن برای شما پاکیزه تر است و خدا به آنچه می کنید داناست.
ج) حرمت جان آنها و حق حیات
هر انسانی صنع خداست و تازمانی که اراده الهی بر حیات اوست زنده خواهد بود وکسی حق سلب جانش را ندارد.
هرکس کسی رابه جز قصاص قتل و یا جزای فساد در روی زمین بکشد مانند این است که همه مردم را کشته باشد و هرکس کسی را زنده بدارد مانند این است که همه مردم را زنده داشته باشد .
چ) امنیت مالی
در اسلام مال انسان مانند جان او ارزشمند و تعدی به مال دیگران قابل مجازات است.
اموال خود را به ناحق در میان خودتان مخورید وپاره ای از آن را به حاکمان مدهید تا بدان سبب اموال گروهی دیگر را به ناحق بخورید در حالی که می دانید.
ح) آزادی عقیده
انسان ها هر کدام دارای عقیده و اندیشه مستقل هستند و حق دارند که بدون وابستگی به جریان فکری خاص بیاندیشند اسلام این آزاد ی را می پذیرد و با این آیه تأیید می کند.
در دین هیچ اجباری نیست.
… و اگر پروردگار تو می خواست هر که در زمین است همه شان یکجا ایمان می آوردند. آیا با وجود این، تو آدمیان را به اجبار وا می داری که ایمان بیاورند.
این آیات بیانگر دیدگاه مترقی اسلام نسبت به انسان، تفکر او و نیازهای بشری است.
خ) تحفظ عزت
اسلام به همه انسان ها بواسطه انسان بودن آنها عزت بخشیده است و آنها را عزیز دانسته است در سوره حجرات در این باره آمده است:
اى کسانى که ایمان آورده اید! نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند; و نه زنانى زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند; و یکدیگر را مورد طعن و عیب جوئى قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسى پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید; و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند!