مسایل حل نشده گذشته، مهارتهای ذهنی

Group of paper plane in one direction and with one individual pointing in the different way, can be used leadership/individuality concepts.( 3d render )

– تفکر کشف احکام مجهول به وسیله احکام معلوم است که کاملترین و پیچیده ترین عمل ذهن است.
مورگان و همکارانش تعریف زیر را از تفکر به دست آورده اند:تفکر بازآرایی یا دستکاری اطلاعات به دست امده از محیط و نهادهای ذخیره شده در حافظه درازمدت است.تعریف اخیر کاملتر است.زیرا انواع مختلف تفکر را در بر می گیرد.(همان منبع , ص12-10)
2-1-4-1 طبقه بندی تفکر
چنانچه این تعریف کلی تفکر را یعنی ((بازآریی یا دستکاری اطلاعات به دست آمده از محیط و نهادهای ذخیره شده در حافظه بلندمدت )) را بپذیریم,آنگاه طیف وسیعی از انواع تفکر را خواهیم داشت که می توان آنها را به روشهای گوناگون طبقه بندی و معرفی کرد.
فرانک فیش با توجه به مورد استفاده درست برای تفکر,سه نوع تفکر بدین شرح اشاره می کند:
1- تفکر خیال پرداز بی هدف
2-تفکر مبتنی بر پندار
3-تفکر منطقی یا تفکرعقلی که حل مساله است
طبقه بندی های دیگری نیز از تفکر به عمل آمده است که ذیلآ به توضیح آنها می پردازیم.
تداعی آزاد
تداعی آزاد تفکری است که از هر گونه قید خارجی آزاداست و هیچگونه کنترلی از طرف فرد در آن اعمال نمی شود و تقریبا تحت تاثیر حالات درونی فرد است.در این نوع از تفکر,معانی و مفاهیم به هر صورتی که بخواهند در ذهن زنده می شوند و با هم ترکیب می گردند و فرد از کنترل آنها ناتوان است.
خیالبافی
خیالبافی تفکری است که با عالم خارج ارتباط ندارد.اما موضوع معینی دارد.علیرغم اینکه چند دهه از آغاز مطالعه منظم خیالبافی نمی گذرد,روانشناسان توانسته اند اطلاعات زیادی درباره ماهیت و کارکرد آن بدست آورند.این پژوهشگران,خیالبافی را یک عادت بد یا نشانه یک اختلاف هیجانی بد به حساب نمی آورند,بلکه معتقدند که خیالبافی یک حالت عادی هوشیاری است که ویژگیهای بارز آن تغییر درتوجه است.توجه فرد خیالباف به جای اینکه به یک تکلیف فیزیکی یا روانی مشخص متمرکز شود به افکار و تصوراتی معطوف می شودکه از حافظه مایه می گیرند.
تفکر عملی
این نوع تفکر, تفکری است که در مسایل ساده روزانه به وقوع می پیوندد.مانند تفکر درباره اینکه چگونه فعالیت یک روز خود را تنظیم کنیم و یا عمل خاصی را بطور عادی انجام دهیم.
تفکرخلاق
تفکرخلاق به آن نوع فعالیت فکری گفته می شودکه به حل مسایل و مشکلات سخت و حل نشده می پردازد و یا برای مسایل حل نشده گذشته راه حلهای جدید کشف می کند.این گونه تفکر معمولآ به ابداع و اختراع منجرمی شود.خلاقیتهای علمی,هنری ,صنعتی ,کشاورزی, داشتن بینش های نو در مسایل سیاسی ,اقتصادی و اجتماعی همگی نتیجه این نو ع تفکر هستند.
همه افکار خلاق آدمی از الگوی خاصی تبعیت می کنند.اما باید توجه داشت که نمی توان از این الگوی خاص مانند یک فرمول استفاده کرد و به دلخواه خود از یک مرحله به مرحله دیگر تفکر خلاق وارد شد.اما اشنایی با این الگوی خاص به ما کمک می کند تا متوجه شویم که ذهن فعال,به کدام مرحله از تفکر خلاق رسیده است و احتمال رسیدن آن به کدام مرحله دیگر وجود دارد. آنچه در زیر آورده می شود مراحل مختلف فرایندی است که بوسیله ذهن متفکر و درگیر تخیل خلاق باید از آن بگذرد تا به افکار عقاید و برنامه های جدید دست یابد.
مراحل مختلف تفکر خلاق
در بحث ظهور خلاقیت,مراحل تفکر خلاق عبارتند از:
1-مرحله آمادگی
در این مرحله یک مدیر باید مشکل یا طرحی را که مایل به حل آن است,مشخص سازد.برای این منظورحافظه, توانایی,استدلال و مهارتهای ذهنی دیگر خود را باید بکار گیرد تا مشکل را به دقت تعریف و مشخص سازد.در رابطه با آن واقعیتها و اطلاعات مفید دیگر را جمع آوری کند و قبل از اقدام به هر عملی این اطلاعات و واقعیتها را به بخشهای قابل فهم تقسیم و آن را تجزیه و تحلیل نماید.