مصاحبه نیمه سازمان یافته، تجزیه و تحلیل مقایسه ای

POV view Businessman trying to find the way out of a maze

ارائه گزارش.
به طور کلی گیدنز هدف از انجام پژوهش کیفی را پاسخ دادن به یک سوال بسیار مهم و اساسی می داند، اینکه چطور می توان به مطالعه دنیای واقعی پرداخت؟ او می افزاید هر فردی در زندگی خودش، نقش های متفاوتی را با توجه به موقعیت های مختلف می پذیرد، برای مثال نقشِ فرد در زندگی روزمره خودش، نقش فرد در موقعیت های آموزشی، اجتماعی، یا نقش فرد در برخودر با فرد و یا گروهی خاص. دنزین و لینکولن در مورد پژوهش کیفی و هدف آن ابراز می دارند: پژوهش کیفی به مطالعه پدیده ها در محیط طبیعی خود آنها می پردازند و تلاش می کند آنها را آن طوری که مردم به آنها می نگرند، پژوهش کیفی با توجه به دلایلی چون نداشتن روش شناسی تعریف شده، نداشتن تعریفی دقیق که قادر به متمایز کردن خود از سایر پژوهش ها باشد و همچنین پرداختن به مفاهیم انتراعی و گرایش به ارائه نتایچ تفسیری و روایت گونه، مورد انتقاد قرار می گیرد (دولانی و همکاران،1391 : 78).
تجزیه و تحلیل داده های کیفی می تواند از طریق داده های جمع آوری شده، از مصاحبه ها، گروه های هدف، نظرسنجی ها، عکس ها و یا از طریق مشاهده انجام شود. تجزیه و تحلیل داده های کیفی، داده های خامِ جمع آوری شده را در قالب کلمات، نماد ها و تصاویر و غیره و با براساس تم، مقایسه و یا داستان سرایی ارائه می کند.
3 ـ 3 ـ 1. رویکردهای تحلیل کیفی
تحلیل محتوا
تجزیه و تحلیل تم
تجزیه و تحلیل مقایسه ای
روایت (هاچینسون ، 2010)
3 ـ 4. روش های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات و جمع آوری داده ها از دو روش استفاده شده است:
1 ـ مطالعات کتابخانه ای: جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای، مقالات سایت های علمی،کتاب ها استفاده شده است.
2 ـ مصاحبه: این بخش از گردآوری اطلاعات، بخش اصلی داده ها و اطلاعات را در اختیار قرار
می دهد و علت انتخاب روش مصاحبه برای گردآوری اطلاعات، مطالعه اکتشافی این پژوهش است. چراکه به منظور ارزیابی و انتخاب بهترین مدل از میان مدل های برنامه ریزی راهبردی در جهت تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت محیط زیست جزیره کیش بایستی به خبرگان و متخصصان و صاحب نظران دانشگاهیِ همان حوزه مراجعه شود و موانع اصلی، به مثابه یک مفهوم کلی، شناسایی گردد.
3 ـ 4 ـ 1. مصاحبه
یکی از با ارزشترین و پراستفاده ترین تکنیک های گردآوری داده های پژوهش های علوم اجتماعی به خصوص مطالعات موردی و میدانی مصاحبه است که امکان کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق تر را برای پژوهشگر فراهم می آورد. در روش مصاحبه بین پژوهشگر و پاسخگو در مورد تک تک پرسش های مود نظر محقق ارتباط رودررو برقرار می شود و پژوهشگر که مصاحبه گر نامیده
می شود با پرسیدن سوال های مورد نظر، پاسخ پاسخگو را به طور شفاهی دریافت و ثبت می نماید. فری وای شی(1995) مصاحبه را به مثابه گفت و گویی هدفمند که در آن مصاحبه گر پرسش های از پیش تعیین شده ای می پرسد و پاسخگو به آنها جواب می دهد تعریف کرده اند که این عمل به منظور کسب اطلاعات در زمینه موضوع یا حوزه مورد تحقیق انجام می شود.
3 ـ 4 ـ 1 ـ 1. انواع مصاحبه
مصاحبه می تواند دارای یکی از سه ساختار اصلی زیر باشد :
مصاحبه سازمان یافته (مصاحبه بسته) 2. مصاحبه نیمه سازمان یافته 3.مصاحبه سازمان نیافته (مصاحبه باز)
3 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ 1. مصاحبه سازمان یافته
این نوع مصاحبه که تحت عنوان مصاحبه بسته، استاندارد و هدایت شده نیز خوانده می شود، از ابزار سنجش از پیش طراحی شده سود می برد. ابزار سنجش، به پرسشنامه های دارای سوال های بسته شباهت زیادی دارد. یعنی اکثر سوال ها به صورت بسته بوده و هر سوال دارای گزینه های
از پیش تعیین شده می باشد و سوال ها باز نیز کاملا محدود شونده می باشد به طوری که پاسخگو موظف است در عبارات کوتاه به سوال مطرح شده پاسخ گوید و مصاحبه گر قادر است به سادگی پاسخ مناسب پاسخگو را در هر مورد علامت گذاری نماید. در این شیوه، بیشتر از پرسش های
استاندارد شده استفاده می شود که به صورت طبقه بندی شده فهرست می شوند و در اختیار پاسخگو قرار می گیرد تا پاسخ مورد نظرش را از میان آنها انتخاب کند.
3 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ 2. مصاحبه نیمه سازمان یافته
در این نوع مصاحبه، سوال ها از پیش طراحی شده اند و مانند حالت قبل پرسیده می شوند اما در این شیوه هدف کسب اطلاعات بیشتر و عمیق تر می باشد. بنابراین مصاحبه گر می تواند ابزار تحقیق را با سطح درک و فهم پاسخگو هماهنگ نماید. در این نوع مصاحبه تعداد پرسش های
نیمه باز و باز نسبت به مصاحبه سازمان یافته بیشتر بوده و مصاحبه گر در هدایت فراگرد مصاحبه آزادی عمل بیشتری دارد و در مواردی که احساس می کند توضیح پاسخگو کافی نیست می تواند از پاسخگو توضیح بیشتری بخواهد.