می 7, 2021

مقاله علمی با منبع : مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله …

کارشناسی ( ارزش ۶ )

نما ( مد )

■ درآمد : جدول ۵-۱-۶ نشان دهندهی توزیع فراوانی و درصدی درآمد ماهیانهی خانوار پاسخگویان است. درآمد خانوار در این تحقیق، مجموعه عایداتی است که اعضای خانواده در نتیجه سهیم شدن در فعالیت های تولیدی به صورت ماهیانه به دست می آورند. اگرچه متغیر درآمد در پرسشنامه در سطح فاصلهای سنجیده شده است، اما در این قسمت درآمد گروه بندی شده و در ۷ طبقه آورده شده است. همان طور که جدول نشان می دهد، بیشترین درصد پاسخگویان (۵/۳۴ درصد) دارای درآمدی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بوده اند. کمترین درصد پاسخگویان از نظر درآمد مربوط به طبقات ۶ و ۷ هستند، به عبارتی در مجموع فقط ۵/۲ درصد از خانوار پاسخگویان درآمدی بالاتر از ۵ میلیون تومان در ماه داشته اند. حداقل درآمد خانواده پاسخگو در این تحقیق، ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ده میلیون تومان در ماه بود. ۵۵ درصد از کل نمونه، درآمدی کمتر از یکمیلیون در ماه داشتهاند در حالی که تنها ۲۰ درصد از کل نمونه، درآمدشان بالای یک میلیون در ماه بود. هم چنین به طور میانگین، خانوارهای پاسخگویان در ماه یک میلیون و چهارصد هزار تومان درآمد داشتهاند.
جدول ۵-۱-۶ توزیع فراوانی و درصدی درآمد ماهیانهی خانواده پاسخگویان

درصد فراوانی درآمد خانواده
۵/۱۱ ۴۵ کمتر از ۵۰۰۰۰۰
۹/۳۴ ۱۳۷ ۵۰۰۰۰۱ – ۱۰۰۰۰۰
۹/۸ ۳۵ ۱۰۰۰۰۰۱ – ۱۵۰۰۰۰۰
۵/۱۳ ۵۳ ۱۵۰۰۰۰۱ – ۳۰۰۰۰۰۰
۱/۳ ۱۲