جستجوی مقالات فارسی – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ …

۷

۶

۶

۵

تعداد گویه

 

۳۹۲

۳۹۲

۳۹۲

۳۹۲

۳۹۲

۳۹۲

۳۹۲

تعداد نمونه

 

نمرهی کل مقیاس سبک زندگی سلامت محور با توجه به تعداد گویهها (۳۱ گویه) و نمرات گزینه های پاسخی به لحاظ تئوریکی ۰ تا ۱۲۴ است. میانگین نمرهی به دست آمده برای زنان واقع در سنین باروری در شهر شیراز، ۹/۶۶ به دست آمده است. این رقم بیانگر آنست که سبک زندگی سلامت محور در بین زنان مذکور در سطح متوسط است.
به طور کلی برای نشان دادن شیوع و سطوح مقیاس سبک زندگی سلامت محور، براساس ملاک زیر افراد را در سه سطح کلی پائین، متوسط و بالا طبقه بندی نمودیم :
* نمرات پائینتر از رقم حاصل از (میانگین نمرات – انحراف معیار) = حد پایین (نمرهی کمتر از ۵۱) .
* نمرات حاصل از (میانگین نمرات ± انحراف معیار) = حد متوسط (نمرهی ۸۳ – ۵۱).
* نمرات بالاتر از رقم حاصل از (میانگین نمرات + انحراف معیار) = حد بالا (نمرهی ۸۴ و بالاتر).
بر این اساس، همان طور که در جدول ۵-۱-۱۲ ارائه شده است، ۸/۱۳درصد از زنان مورد بررسی، سبک زندگی سلامت محور پائینی داشتهاند، ۹/۷۰درصد از سبک زندگی سلامت محور متوسطی برخوردار بودهاند و نهایتاً ۳/۱۵درصد دارای سطوح بالایی از سبک زندگی سلامت محور هستند. آمارها نشان میدهد اکثر زنان مورد بررسی (۸۶ درصد)، سبکزندگی سلامت محور متوسط به بالایی، در زمان بررسی داشتهاند.
جدول ۵-۱-۱۲ سطوح سبک زندگی سلامت محور زنان مورد مطالعه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

درصد فراوانی سطوح سبک زندگی سلامت محور
 ۸/۱۳ ۵۴ پائین