جستجوی مقالات فارسی – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ …

۳۹۲

۴ گویه

۱۳

۷

۲۰

۱۶

۱۵

۷۱/۲

۳۳/۱۵

خودکارآمدی سلامت

نمرهی کل مقیاس خودکارآمدی سلامت عمومی با توجه به تعداد گویه ها (۴ گویه) و نمرات گزینه های پاسخی به لحاظ تئوریکی ۴ تا ۲۰ است. میانگین نمرهی به دست آمده برای زنان واقع در سنین باروری در شهر شیراز، ۳۳/۱۵به دست آمده است. این رقم بیانگر آنست که خودکارآمدی سلامت عمومی در بین زنان مذکور در سطح متوسط بالایی است. همچنین بیشترین درصد پاسخگویان (نزدیک به ۴/۱۸ درصد)، از مقیاس مذکور نمره ۱۶ را کسب کردهاند.
■ سابقهی بیماری
متغیر سابقهی بیماری، در این تحقیق شامل تعداد بیماریهای مزمن رایج در بین زنان است. این متغیر با پرسش دربارهی ۱۲بیماری مزمن شامل (سردرد شدید و میگرن، افسردگی، بیماری قلبی، سرطان، تیروئید، دیابت، فشارخون، پوکی استخوان، کمردرد- درد در استخوانها، کم خونی، مشکلات گوارشی و سایر بیماری ها) که زنان مذکور ممکن است طی دوسال گذشته تجربه کردهاند، پرسیده شد. جدول ۵-۱-۱۵ توزیع فراوانی و درصدی سابقهی بیماری پاسخگویان را نشان می دهد. بر اساس نتایجی که از جدول، به دست آمد ۵/۳۵ درصد پاسخگویان هیچ گونه سابقهی بیماری در دو سال گذشته تجربه نکردهاند، از بین ۵/۶۴ درصد از پاسخگویانی که سابقه بیماری داشتهاند، بیشترین درصد آنان (۳۳ درصد) یک بیماری را تجربه کردهاند، ۳/۱۵ درصد دو بیماری و ۴/۹ درصد سه بیماری داشتهاند. بعلاوه ۷ درصد از زنان مورد بررسی، ۴ بیماری و بیشتر از آن را در دوسال گذشته تجربه کردهاند.
جدول ۵-۱-۱۵ توزیع فراوانی و درصدی سابقهی بیماری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

درصد فراوانی تعداد سابقهی بیماری
۵/۳۵ ۱۳۹ ۰
۹/۳۲ ۱۲۹ ۱
۳/۱۵