تحقیق – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ …

۹۴/۱۶

آگاهی از رفتار سلامتی

نمرهی کل مقیاس وضعیت آگاهی از رفتار سلامتی با توجه به تعداد گویهها (۴ گویه) و نمرات گزینه های پاسخی به لحاظ تئوریکی ۴ تا ۲۰ است. میانگین نمرهی به دست آمده برای زنان واقع در سنین باروری در شهر شیراز، ۹۴/۱۶ به دست آمده است. این رقم بیانگر آنست که آگاهی از رفتار سلامتی در بین زنان مذکور در سطح متوسط بالایی است. همچنین بیشترین درصد پاسخگویان (نزدیک به ۸/۱۶ درصد)، از مقیاس مذکور نمرهی ۲۰ را کسب کردهاند.
۵-۲- آمار استنباطی
آزمون‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست‌آمده از یک گروه کوچک (نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه “پارامتریک” و ” ناپارامتریک ” تقسیم می‌شوند. آزمون‌های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند. درحالی که آزمون‌های ناپارامتریک، اطلاعات را در سطح مقیاس اسمی ‌و رتبه‌ای تجزیه و تحلیل میکنند.
۵-۲-۱- بررسی فرضیات
جهت آزمون فرضیههائی که متغیر مستقل آنها در سطح سنجش اسمی یا ترتیبی قرار دارند، از آزمون T برای مقایسه دو میانگین و از آزمون F برای مقایسه بیش از دو میانگین استفاده شده است. تحلیل واریانس یک روش آماری است که به منظور بررسی تفاوت بین میانگینهای متغیرهای اسمی و رتبهای و یا تفاوت بین میانگینهای دو یا چند نمونه آماری به کار میرود که طی آن اثر یک متغیر مستقل (اسمی یا ترتیبی) بر روی متغیر وابسته (فاصلهای) مورد بررسی قرار میگیرد و به منظور آزمون فرضیههای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در این روش آماری، آزمون T و بیانگر تفاوت بین میانگینها میباشد. همچنین برای آزمون فرضیههایی که متغیرهای مستقل آنها در سطح سنجش فاصلهای قرار میگیرد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در نهایت از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام و تحلیل مسیر جهت آزمون مدل تحقیق استفاده شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  • فرضیهی اول :بین سن و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.

همانگونه که جدول ۵-۲-۱ نشان میدهد با توجه به سطح معناداری (۷۲/۰ = sig)، رابطه میان سن زنان و سبک زندگی سلامت محور معنیدار نیست. هر چند این عدم معناداری رابطه در ارتباط متغیر مستقل سن با نمرهی برخی از ابعاد سبک زندگی سلامت محور مانند (مدیریت استرس و فعالیت فیزیکی) نیز صدق میکند. البته رابطهی آماری معناداری بین سن با سایر ابعاد متغیروابسته (مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی، رشد روحی و تغذیه) وجود دارد. در این میان میتوان گفت با توجه به ضریب همبستگی پیرسون ( r ) رابطه منفی بین سن و ابعاد مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی و رشد روحی و خود شکوفایی وجود دارد. ضرایب همبستگی به ترتیب برای بعد مسئولیت سلامتی (۱۲۲/- = r)، بعد روابط اجتماعی (۱۳۶/- = r) و بعد رشد روحی (۱۳۶/- =r) میباشد. نتایج نشان میدهد با افزایش سن زنان، از میزان روابط اجتماعی، به کارگیری روشهای کاهش استرس و مدیریت آن و مسئولیت در قبال رفتارهای سلامتی توسط زنان کاسته میشود.
جدول ۵-۲-۱ نتایج ضریب همبستگی سن پاسخگو و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور سن
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
۰۹۳/۰ ۱۳۳/۰ ۱۳۱/- ۱۳۶/- ۱۲۲/- ۰۱۷/- ۰۱۸/-