مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله …

r

۰۷۱/۰

۰۰۹/۰

۰۱۱/۰

۰۰۸/۰

۰۱۷/۰

۷۳۸/۰

۷۲۵/۰

sig

از میان ابعاد متغیر وابسته، تنها رابطهی سن با بعد تغذیه است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی، مثبت میباشد، در این ارتباط میتوان گفت هر چه سن زنان مورد بررسی بالاتر می رود، آن ها رفتارهای مربوط به الگوی تغذیهی سالم نظیر اهمیت داشتن نوع تغذیه، استفاده از لبنیات و … را بیشتر رعایت می کنند.

  • فرضیهی دوم :تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی گروههای مختلف وضعیت تاهل زنان وجود دارد.

جدول ۵-۲-۲ تفاوت میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری و ابعاد آن را بر حسب وضعیت تاهل پاسخگویان نشان میدهد. با مشاهدهی جدول زیر، میتوان به نزدیکی میانگین نمرات سبک زندگی سلامت محور در بین گروههای مختلف وضعیت تاهل پی برد. آزمون Leven نیز با سطح معناداری بیش از ۰۵/۰ در ارتباط با متغیر وابسته و تمام ابعاد آن، همسانی واریانس گروههای مختلف پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل را بیان میکند. بنابراین بر اساس مقدار (۷۸۳/۰ = f) و سطح معناداری (۵۰۴/۰ = sig) این نتیجه به دست میآید که تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور گروههای مختلف وضعیت تاهل وجود ندارد. این عدم تفاوت آماری معنادار بین میانگین نمرهی برخی از زیر مقیاسهای سبکزندگی سلامتمحور (مدیریت استرس، روابط اجتماعی، رشد روحی و فعالیت فیزیکی) گروههای مختلف وضعیت تاهل نیز با توجه به مقادیر f و سطح معناداری صادق است. هر چند تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات برخی از ابعاد سبک زندگی سلامتمحور (مسئولیتسلامتی و تغذیه) گروههای مختلف وضعیت تاهل پاسخگویان وجود دارد. این تفاوت آماری با توجه به مقادیر (۲۴/۶ = f) و سطح معناداری (۰۰۰/۰ = sig) برای بعد مسئولیت سلامتی و مقادیر (۵۴/۴ = f و ۰۰۴/۰ = sig) برای بعد تغذیه معنادار است. به عبارتی تفاوت معناداری در میانگین نمرهی مسئولیت سلامتی و تغذیه گروههای مختلف وضعیت تاهل زنان مورد بررسی وجود دارد.
جدول ۵-۲-۲ نتایج تحلیل واریانس آنوا [۶۱] سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن بر حسب وضعیت تاهل

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور وضعیت تاهل  
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس