فایل – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – …

 

در ارتباط با بعد مسئولیت سلامتی، بیشترین نمرهی میانگین (۱۷/۱۳) مربوط به زنان متاهل و کمترین نمره میانگین (۱۱) برای زنان مطلقه و بیوه مشاهده میشود. این نتایج نشان میدهد که زنان متاهل بیش از سایر گروهها رفتارهایی مانند انجام سالانه آزمایشات لازم برای تعیین میزان سلامتی، شرکت داوطلبانه در برنامهها و فعالیتهای سلامتی مراکز بهداشتی و … را رعایت میکنند. بالعکس کمترین میزان رعایت این گونه رفتارها از سوی زنان مطلقه و بیوه دیده میشود. هر چند بررسی بعد تغذیه نشان میدهد بیشترین نمرهی میانگین (۲۵/۱۲)، از آن زنان مطلقه و کمترین نمره (۹) مربوط به زنان بیوه میباشد. به عبارتی زنان مطلقه عملکرد بهتری نسبت به سایر گروهها در ارتباط با رفتارهای مربوط به تغذیهی سالم داشتهاند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  • فرضیهی سوم : تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی گروههای مختلف وضعیت اشتغال زنان وجود دارد.

جدول ۵-۲-۳ به بررسی تفاوت میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری و ابعاد آن بر حسب وضعیت اشتغال پاسخگویان میپردازد. جدول زیر، تشابه میانگین نمرات سبک زندگی سلامت محور را در بین گروههای مختلف وضعیت تاهل نشان میدهد. آزمون Leven نیز با سطح معناداری بیش از ۰۵/۰ در ارتباط با متغیر وابسته و تمام ابعاد آن، همسانی واریانس گروه های مختلف پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال را بیان میکند. بنابراین بر اساس مقدار (۹۵۶/۰=f) و سطح معناداری (۴۵۵/۰ = sig) میتوان گفت تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور گروههای مختلف وضعیت اشتغال وجود ندارد. این عدم تفاوت آماری معنادار بین میانگین نمرهی برخی از زیر مقیاسهای سبک زندگی سلامتمحور (مدیریت استرس، روابط اجتماعی، رشد روحی و فعالیت فیزیکی) گروههای مختلف وضعیت اشتغال نیز با توجه به مقادیر f و سطح معناداری صدق میکند (مشابه نتایجی که در بررسی تفاوت میانگین گروههای مختلف وضعیت تاهل نیز به دست آمد). هر چند تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات برخی از ابعاد سبک زندگی سلامت محور (مسئولیت سلامتی و تغذیه) گروه های مختلف وضعیت تاهل پاسخگویان وجود دارد. این تفاوت آماری با توجه به مقادیر (۷۶۶/۰ = f و سطح معناداری ۰۱۵/۰ = sig) برای بعد مسئولیت سلامتی و مقادیر (۴۴/۲ = f و ۰۲۵/۰ = sig) برای بعد تغذیه معنادار است.
در ارتباط با بعد مسئولیت سلامتی، بیشترین نمرهی میانگین مربوط به زنان خانهدار (۲۳/۱۳) و کمترین نمرهی میانگین (۴۵/۱۰) برای زنان مربوط به سایر گروههای وضعیت اشتغال مشاهده میشود. این نتایج نشان میدهد که زنان خانه دار بیش از سایر گروهها رفتارهایی مانند انجام سالانه آزمایشات لازم برای تعیین میزان سلامتی، شرکت داوطلبانه در برنامهها و فعالیت های سلامتی مراکز بهداشتی و … را رعایت می کنند. به نظر میرسد زنان خانه دار فرصت پرداختن به رفتارهای سلامتی را با توجه به عدم مشغولیت شغلی بیشتر داشته باشند. بالعکس کمترین میزان رعایت این گونه رفتارها از سوی زنان سایر گروهها دیده میشود. بررسی بعد تغذیه نشان میدهد بیشترین نمرهی میانگین (۲۸/۱۱)، از آن زنان شاغل در بخش دولتی و کمترین نمره (۷۸/۸) مربوط به زنان بیکار می باشد. به عبارتی زنان شاغل بخش دولتی عملکرد بهتری نسبت به سایر گروهها در ارتباط با رفتارهای مربوط به تغذیهی سالم داشتهاند. واضح است استقلال مالی افراد میتواند نقشی تعیینکننده در توانایی آنان جهت انجام رفتارهای سالم داشته باشد.
جدول ۵-۲-۳ نتایج تحلیل واریانس سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن بر حسب وضعیت اشتغال

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور وضعیت اشتغال  
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
۱۳/۴ ۳۹/۱۰ ۵۲/۱۶  ۴۳/۱۳  ۸۶/۱۱ ۳۹/۹