سایت مقالات فارسی – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله …

 

۰۳۲/۱

۴۴/۲

۷۸۰/۰

 ۷۱/۱

 ۶۷۶/۰

۷۲/۱

۹۵۶/۰

آزمون f

 

۴۰۶/۰

۰۲۵/۰

۵۸۶/۰

 ۱۱۶/۰

 ۰۱۵/۰

۱۱۴/۰

۴۵۵/۰

سطح معناداری

 

  • فرضیهی چهارم : بین بعد خانواده و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.

جدول ۵-۲-۴ نتایج ضریب همبستگی بعد خانواده پاسخگو و سبک زندگی سلامت محور زنان سنین باروری و ابعاد آن را نشان میدهد. با مشاهدهی سطح معناداری (۷۶۵/۰= sig)، می توان گفت رابطهی آماری معناداری بین بعد خانواده و سبک زندگی سلامت محور وجود ندارد. از نکات قابل توجه در ارتباط با این فرضیه میتوان به رد شدن پیش فرض تحقیق در ارتباط با تمام ابعاد متغیر وابسته اشاره کرد. به عبارتی تعداد افراد خانواده در بین زنان مورد بررسی، رابطهی معناداری با رفتارهای مربوط به سبک زندگی سالم مانند کاهش استرس، روابط اجتماعی، تحرک و فعالیت فیزیکی و … ندارد. بنابراین می توان گفت فرض H0 مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین بعد خانواده پاسخگو و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن، تایید و فرض۱H مبنی بر وجود رابطه معنادار میان متغیر مستقل و وابسته و ابعاد آن، رد میشود.
جدول ۵-۲-۴ نتایج ضریب همبستگی بعد خانواده و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور بعد خانواده