سامانه پژوهشی – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) در …

فعالیت فیزیکی

تغذیه

رشد روحی

روابط اجتماعی

مسئولیت سلامتی

مدیریت استرس

۰۵۴/-

۰۵۱/-

۰۶۷/۰

۰۱۳/-

۰۷۸/-

۰۲۵/۰

۰۱۵/-

r

۲۹۳/۰

۳۲۰/۰

۱۹۰/۰

۸۰۲/۰

۱۳۲/۰

۶۳۴/۰

۷۶۵/۰

sig

  • فرضیهی پنجم : بین تحصیلات و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.

به نظر میرسد هر چه تحصیلات افراد بالاتر رود، سبک زندگی سلامت محور آنان نیز افزایش مییابد. نتایج جدول ۵-۲-۵ با توجه به مقدار (۰۳۵/۰=sig)، رابطهی آماری معناداری را بین تحصیلات زنان سنین باروری و سبک زندگی سلامت محور آنان نشان می دهد. بنابراین با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون (۱۰۷/۰ =r)، میتوان گفت بین تحصیلات و سبک زندگی سلامت محور رابطهی مثبت و مستقیمی وجود دارد. به عبارتی با افزایش تحصیلات زنان، نمرهی سبک زندگی سلامت محور آنان نیز افزایش مییابد. هم چنین معناداری رابطهی مذکور در ارتباط تحصیلات با بعد روابط اجتماعی نیز با توجه به سطح معناداری (۰۱/۰= sig) قابل تایید است. یعنی با افزایش تحصیلات، نمرهی بعد روابط اجتماعی زنان سنین باروری نیز افزایش مییابد. این وضعیت بیانگر آن است که با بالا رفتن میزان تحصیلات زنان، عملکرد فرد در ارتباط با سبک زندگی سالم بهبود مییابد. از این رو تحصیلات، عامل مهم و کلیدی در شکلگیری سبک زندگی سلامت محور می باشد. همچنین هر اندازه زنان تحصیلات بیشتری کسب می کنند، روابط اجتماعی آنان قوی تر میشود. البته بین متغیر تحصیلات و سایر ابعاد سبک زندگی سلامت محور (مدیریت استرس، مسئولیت سلامتی، رشد روحی، تغذیه و فعالیت فیزیکی) با توجه به مقدار sig رابطهی آماری معناداری وجود ندارد.
جدول ۵-۲-۵ نتایج ضریب همبستگی تحصیلات پاسخگو و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.