مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ …

 

در ارتباط با ابعاد سبک زندگی سلامت محور نیز میتوان گفت بیشترین نمرات میانگین مربوط به زنانی است که در حوزهی سلامت مطالعه دارند و کمترین نمرات میانگین متعلق به زنانی است که مطالعهای در این حوزه ندارند.

  • فرضیهی هشتم : بین میزان استفاده از وسایل ارتباطی و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.

نتایج ضریب همبستگی بین میزان استفاده از وسایل ارتباطی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به مقدار (۰۰۶/۰ = sig)، میتوان گفت رابطهی آماری معناداری بین میزان استفاده از وسایل ارتباطی و سبک زندگی سلامت محور وجود دارد. هم چنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی (۱۴۶/۰ = r)، این رابطه، مثبت و مستقیم می باشد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده پاسخگو از وسایل ارتباطی، نمرهی سبک زندگی سلامت محور وی نیز افزایش می یابد. هم چنین معناداری رابطهی مذکور در ارتباط میزان استفاده از وسایل ارتباطی با بعد مدیریت استرس، مسئولیت سلامتی، تغذیه و فعالیت فیزیکی نیز با توجه به سطح معناداری قابل تایید است. مقدار ضریب همبستگی به دست آمده به ترتیب برای بعد مدیریت استرس (۱۴۱/۰ = r)، بعد مسئولیت سلامتی (۱۶۵/۰ = r)، بعد تغذیه (۱۵۹/۰ = r)، بعد فعالیت فیزیکی (۱۷۹/۰= r) میباشد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده پاسخگو از وسایل ارتباط جمعی، نمرهی ابعاد مدیریت استرس، مسئولیت سلامتی، تغذیه و فعالیت فیزیکی نیز افزایش مییابد.
جدول ۵-۲-۸ نتایج ضریب همبستگی میزان استفاده از وسایل ارتباطی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور میزان استفاده از وسایل ارتباطی
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
۱۷۹/۰ ۱۵۹/۰ ۰۰۱/- ۰۱۸/۰ ۱۶۵/۰ ۱۴۱/۰ ۱۴۶/۰ r
۰۰۱/۰ ۰۰۳/۰