پژوهش – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ …

 • فرضیهی دهم : بین حمایت اجتماعی و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.
 • همان گونه که جدول ۵-۲-۱۰ نشان میدهد با توجه به سطح معناداری (۰۰۰/۰ = sig)، رابطهی میان حمایت اجتماعی و سبک زندگی سلامت محور معنیدار است. مشاهده مقدار ضریب همبستگی پیرسون ( r ) نشان میدهد که با افزایش میزان حمایت اجتماعی، نمرهی سبک زندگی سلامتمحور زنان نیز افزایش می یابد. بدین ترتیب میتوان گفت هر اندازه میزان حمایت اجتماعی دریافتی بیشتر باشد، زنان نمونه مورد بررسی، نمرهی بالاتری در رفتارهای سبک زندگی سالم کسب کردهاند. البته معناداری رابطهی آماری مذکور بین حمایت اجتماعی با همه ابعاد متغیر وابسته به استثناء فعالیت فیزیکی با توجه به سطح معناداری نیز صدق میکند. مقدار ضریب همبستگی پیرسون ( ) به ترتیب برای ابعاد مدیریت استرس (۱۷۸/۰ = r)، مسئولیت سلامتی (۱۴۸/۰ = r)، روابط اجتماعی (۲۲۰/۰ = r)، رشد روحی (۱۶۵/۰ = r) و تغذیه (۱۵۶/۰ = r) می باشد.
  جدول ۵-۲-۱۰ نتایج ضریب همبستگی حمایت اجتماعی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور حمایت اجتماعی
  فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
  ۰۹۲/۰ ۱۵۶/۰ ۱۶۵/۰ ۲۲۰/۰ ۱۴۸/۰ ۱۷۸/۰ ۲۶۰/۰ r
  ۰۸۷/۰ ۰۰۳/۰ ۰۰۲/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۶/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۰/۰ sig