دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – …

نتایج نشان میدهد با افزایش میزان حمایت اجتماعی دریافتی زنان سنین باروری، به نمرهی مدیریت استرس، مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی، رشد روحی و تغذیهی زنان نیز بالا میرود.

  • فرضیهی یازدهم : بین وضعیت سلامتی خود گزارش شده و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.

جدول ۵-۲-۱۱ نتایج ضریب همبستگی بین وضعیت سلامتی خود گزارش شده پاسخگو و سبک زندگی سلامت محور وی و ابعاد آن را نشان میدهد. این رابطه با توجه به مقدار (۰۰/۰ =sig)، معنادار میباشد. هم چنین مقدار ضریب همبستگی پیرسون رابطهی مثبت و مستقیمی بین دو متغیر فوق را نشان میدهد. نتایج گویای آن است که با سطح سلامتی خودگزارش شده، نمرهی سبکزندگی سلامت محور زنان سنین باروری نیز بالا میرود. واضح است زنانی که وضعیت سلامتی خود را در سطح بالاتری گزارش کردهاند، از سبک زندگی سالمتری نیز برخوردارند. به عبارتی این گونه افراد، عملکرد مطلوبتری در ارتباط با رفتارهای سالم از خود نشان دادهاند. این رابطه در ارتباط با همه ابعاد متغیر وابسته نیز، سطح معناداری صدق میکند. مقدار ضریب همبستگی ارائه شده در جدول نشان میدهد با بالا رفتن وضعیت سلامتی خودگزارش شده پاسخگویان نمرهی ابعاد مدیریت استرس، مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی، رشد روحی، تغذیه و فعالیت فیزیکی پاسخگویان نیز افزایش مییابد. به عبارتی رابطه مثبت و مستقیمی بین وضعیت سلامتی خود گزارش شده با همه ابعاد سبک زندگی سلامت محور وجود دارد.
جدول ۵-۲-۱۱ نتایج ضریب همبستگی سلامت عمومی خود گزارش شده و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور وضعیت سلامت خود گزارش شده
  فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی و خود شکوفایی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
  ۲۱۲/۰ ۳۰۷/۰ ۴۵۱/۰ ۱۹۸/۰ ۲۱۵/۰ ۳۰۲/۰ ۴۶۶/۰ r