مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) …

۰۷۶/-

۱۳۰/-

۰۲۶/-

۰۳۴/-

۰۳۶/-

۰۹۲/-

r

۹۵۷/۰

۱۳۲/۰

۰۱۰/۰

۶۰۱/۰

۵۰۷/۰

۴۷۶/۰

۰۶۸/۰

sig

  • فرضیهی چهاردهم : بین میزان آگاهی از رفتارهای سلامتی و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.

مشاهدهی جدول ۵-۲-۱۴ نشان میدهد بین آگاهی از رفتارهای سلامتی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن رابطه وجود دارد. رابطهی فوق با توجه به (۰۰۰/۰ = sig) معنادار است. مقدار ضریب همبستگی (۱۸۰/۰ = r) هم چنین نشان میدهد رابطهی مثبت و مستقیمی وجود دارد. بنابراین با افزایش آگاهی زنان از رفتارهای سالم، نمرهی سبک زندگی سلامت محور آنان نیز افزایش می یابد. به عبارتی داشتن آگاهی و اطلاع از رفتارهای سالم و فواید آن، در انتخاب شیوهی زندگی نقشی تعیین کننده دارد. بررسی ابعاد سبک زندگی سالم نشان میدهد، معناداری رابطهی مذکور در ارتباط با مدیریت استرس، روابط اجتماعی و فعالیت فیزیکی نیز با توجه به سطح معناداری صدق میکند. مشاهدهی مقدار ضریب همبستگی برای ابعاد مدیریت استرس (۱۷۷/۰= r)، روابط اجتماعی (۱۴۹/۰= r)، فعالیت فیزیکی (۱۲۰/۰ = r) نشان میدهد با افزایش آگاهی زنان از رفتار سلامتی نمرهی ابعاد مدیریت استرس، روابط اجتماعی و فعالیت فیزیکی نیز افزایش می یابد.
جدول ۵-۲-۱۴ نتایج ضریب همبستگی آگاهی از رفتار سلامتی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور آگاهی از رفتار سلامتی
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی