متن کامل – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) …

وسایل ارتباط جمعی

 

۵-۲-۲-۲- مدل تحلیل مسیر
تحلیل مسیر شیوهای در تحلیل و ارائهی نتایج است و برای آزمون مدلهای علی کاربرد دارد. که به کمک آن میتوانیم علاوه بر تاثیرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نیز شناسایی کنیم.
تحلیل مسیر مستلزم تنظیم مدلی به صورت نمودار علی برای درک روابط بین متغیرهاست. نمودار زیر ترکیبی از مجموع مسیرهاست که هر مسیر با استفاده از وزن بتا (که در این روش، ضریب مسیر خوانده می شود) مقدار اثر هر متغیر را تعیین میکند و مشخص میکند این اثر تا چه حد مستقیم و تا چه حد غیرمستقیم است. در ارتباط با متغیر وابستهی نهایی (سبک زندگی سلامت محور)، پیشتر با بکارگیری رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام به بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن پرداختیم که نتایج آن قبلاً در جدول ۵-۲-۱۷ ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس متغیرهای تاثیر گذار بر سبک زندگی سلامت محور به ترتیب عبارتند از : خودکارآمدی سلامت، سلامت عمومی خود گزارش شده، میزان مطالعه در حوزهی سلامت و آگاهی از رفتار سلامتی. این متغیرها در مجموع ۴۶/۰ از واریانس نمره متغیر وابسته را تبیین کردند. در مرحله دوم خودکارآمدی سلامت عمومی، به عنوان متغیر وابسته در مدل رگرسیونی در نظر گرفته شد. همان طور که در جدول ۵-۲-۱۸ مشاهده میشود، خودکارآمدی سلامت عمومی به طور معناداری تحتتاثیر متغیرهای میزان مطالعه در حوزهی سلامت، حمایت اجتماعی و میزان استفاده از وسایل ارتباطی میباشد. این متغیرها در مجموع حدود ۳۶ درصد از واریانس شاخص خودکارآمدی سلامت عمومی را تبیین کردند.
جدول ۵-۲-۱۸ ضرایب رگرسیونی متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص خودکارآمدی سلامت عمومی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

R2 R Sig t مقدار ضریب Beta متغیرهای تاثیرگذار
۳۶/۰ ۱۳/۰ ۰۰۷/۰ ۳۳/۳ ۲۲۵/۰ حمایت اجتماعی