جستجوی مقالات فارسی – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – …

– زیست شناختی
– روان شناختی
– اجتماعی– فرهنگی
تاثیرات بینفردی : خانواده، همسالان و خدماتدهندگان سلامت
اثرات موقعیتی : ادراکات و شناختهای شخصی
نمودار ۳-۴ : مدل ارتقاء سلامت پندر (منبع : پندر : ۲۰۰۶ : ۵۷ – ۵۶).
۳-۳- مدل مفهومی و تجربی تحقیق
مدلسازی بخش جدایی ناپذیر از تحقیقات علوم اجتماعی است، زیرا مدلها هم راهنمای توسعه نظریه و هم طرح تحقیق هستند. جهت پاسخ به سئوالات تحقیق و دستیابی به هدف پژوهش (بررسی سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری)، مدل مفهومی- تجربی تحقیق از زمینههای نظری موضوع و به ویژه مدل ارتقاءسلامت پندر اقتباس شده است.
تعیین کنندهها و عوامل مؤثر
تعیین کنندههای جمعیتی
متغیرهای واسطهای
(زمینههای سلامتی)
سبک زندگی سلامت محور
تعیین کنندههای اجتماعی – اقتصادی
نمودار ۳- ۵ : مدل مفهومی تحقیق (منبع : برگرفته از مدل ارتقاء سلامت پندر : ۲۰۰۶ : ۵۷ – ۵۶)
مدل مفهومی تحقیق، مکانیزم تاثیرگذاری (مستقیم و غیرمستقیم) مفاهیم را به خوبی نشان میدهد. مدل تجربی، جهت عملیاتیکردن مفاهیم و مدل مفهومی مذکور تهیه شده است که در نمودار ۶ -۳ مشخص شده است. همانطور که در نمودار نیز مشخص است برای عملیاتی کردن هر یک از پیشفرض های موجود در مدل ارتقاءدهندهی سلامت پندر، از شاخصها و متغیرهایی استفاده شده است. هم چنین متغیر سبک زندگی سلامت محور نیز در قالب شش زیر مقیاس عملیاتی و اندازه گیری شده است. این شاخصها و متغیرها در بخش روششناسی، تعریف خواهند شد.
متغیرهای واسطهای
(زمینههای سلامتی)
عوامل جمعیتی
– سن
– وضعیت تاهل
– وضعیت اشتغال
– بعد خانواده
سبک زندگی سلامت محور
– مدیریت استرس
– مسئولیت در قبال سلامتی
– روابط بین فردی
– رشد روحی و خود شکوفایی
– تغذیه
– فعالیت فیزیکی
– خودکارآمدی سلامت خود گزارش شده
– توانایی حفظ و بهبود سلامت
– توانایی فرد در پیگیری و اجرای رفتارهای سالم
عوامل اجتماعی – اقتصادی
– تحصیلات
– درآمد
– میزان مطالعه در حوزه سلامت
– میزان استفاده از وسایل ارتباطی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.