معیارهای مدیریت کیفیت گسترده (TQM)

۳D gold capricorn astrology sign is standing above a colorfull planet in space with blue light rays from below.

معیارهای مدیریت کیفیت گسترده (TQM)

معیارها:

ملاک اول: ساپورت و رهبری مدیریت عالی سازمان:

الف- مدیران عالی بطور مستقیم و فعالانه در فعالیتهای مربوط به بهتر شدن کیفیت درگیر می شن.

ب- مدیران عالی در فعالیتهایی که بهبود کیفیت رو بدنبال داره، مشارکت می کنن.

ج- بیشتر مدیران عالی از فعالیتهای بهبود کیفیت ساپورت می کنن.

د- بعضی از مدیران عالی حمایتی برخورد کرده و در بهبود کیفیت سهیم می شن.

هـ تعداد کمی از مدیران بطور آزمایشی از فعالیتهایی که بهبود کیفیت رو بدنبال داره، ساپورت می کنن.

و- هیچ حمایتی از طرف مدیریت عالی واسه فعالیتهای بهبود کیفیت وجود نداره.

ملاک دوم: برنامه ریزی هدف دار

برنامه-ریزی

الف- اهداف بلندمدت واسه بهبود کیفیت در سراسر سازمان به عنوان یه تیکه از پروسه برنامه ریزی هدف دار کامل تعیین گردیده.

برنامه-ریزی

ب- اهداف بلندمدت واسه بهبود کیفیت واسه بیشتر بخشهای سازمان تعیین گردیده.

ج- اهداف بلندمدت جهت بهبود کیفیت واسه بخشهای کلیدی سازمان تعیین گردیده.

د- اهداف کوتاه مدت واسه بهبود کیفیت واسه بخشهایی از سازمان تعیین گردیده.

هـ اهداف کلی سازمان، عناصر بهبود کیفیت رو در بر میگیره.

و- اهداف بهبود کیفیت واسه هیچ بخشی از سازمان تعیین نشده.

ملاک سوم: دقیق شدن و فوکوس کردن روی مشتری (مشتری مداری):

الف- روش های جور واجور ابتکاری و موثر جهت گرفتن بازخور از مشتریان واسه همه کارکردهای سازمانی به کار گیری میشن.

ب- سیستمای موثری واسه گرفتن بازخور از همه مشتریان واسه کارکردهای اساسی سازمان به کار گیری میشن.

ج- سیستما در مکانی قرار گرفتن دارن تا از مشتریان طبق یه قانون بازخور بگیرن.

د- نیازای مشتریان از راه فرآیندهای احتمالی و نه با به کار گیری یه روش منظم و سیستماتیک مشخص می شه.

هـ دادخواستا و شکایات، روش های کلی واسه گرفتن بازخور از مشتریاس.

و- هیچ توجهی به مشتریان نمی شه.

ملاک چهارم: شناسایی و آموزش کارکنان:

الف- سازمان برنامه شناسایی و آموزش کارکنان رو بصورت منظم به اجراء در میاره که بطور کامل در پروسه برنامه ریزی کیفیت هدف دار تعبیه گردیده.

برنامه-ریزی

ب- سازمان در حال آزمایش اینه که کارکنان از نظر آموزش و شناخت به چه نیاز دارن و یافته های بررسی در فواصل مشخص مورد آزمایش قرار میگیره.

ج- یه برنامه شناسایی و آموزش کارکنان شروع بکار کرده.

د- یه برنامه شناسایی و آموزش کارکنان تحت بررسیه تا عملی شه.

هـ سازمان برنامه هایی واسه افزایش شناخت و آموزش در دست بررسی داره.

و- هیچ برنامه آموزشی و سیستمی واسه شناسایی کارکنان وجود نداره.

ملاک پنجم: توانمندسازی (قدرتمندسازی) کارکنان و کار تیمی:

الف- ایجاد، توانمندسازی موثر کارکنان و روش های کار تیمی به کار گیری میشن.

ب- تعداد خیلی از گروههای کاری دارای اختیار لازم واسه تشکیل تیمای بهبود کیفیت هستن.

ج- اکثریت مدیران از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی ساپورت می کنن.

د- تعداد خیلی از مدیران توانمندسازی کارکنان و کار تیمی رو مورد ساپورت قرار میدن.

هـ بعضی مدیران از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی ساپورت می کنن.

و- هیچ حمایتی از توانمندسازی کارکنان و کار تیمی وجود نداره.

ملاک ششم: اندازه گیری و جدا سازی و بررسی کیفیت:

الف- اطلاعات راجبه کیفیت و زمان بهنگام همه تولیدات و خدمات از مشتریان و عرضه کنندگان داخلی و خارجی جمع بیاری گردیده.

ب- اطلاعات راجبه کیفیت و زمان بهنگام از  بیشتر مشتریان داخلی و خارجی و عرضه کنندگان جمع بیاری شده.

ج- اطلاعات راجبه کیفیت و زمان بهنگام از مشتریان کلی داخلی و خارجی و عرضه کنندگان کلی جمع بیاری شده.

د- اطلاعات در مورد کیفیت و زمان بهنگام از بعضی مشتریان داخلی و خارجی جمع بیاری گردیده.

هـ اطلاعات راجبه کیفیت و زمان بهنگام از یه یا دو مشتری خارجی جمع بیاری گردیده.

و- هیچ سیستمی واسه اندازه گیری و جدا سازی و بررسی کیفیت وجود نداره.

ملاک هفتم: نتیجه های بهبود کیفیت و بهره وری:

الف- بیشتر شاخصهای مهم کارکرد، بهبود استثنایی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته رو نشون میده.

ب- بیشتر شاخصهای مهم کارکرد، بهبودی ممتازی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته رو نشون میده.

ج- بیشتر شاخصهای مهم کارکرد، بهبودی خوبی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته رو نشون میده.

د- بیشتر شاخصهای مهم کارکرد، بهبودی در کیفیت و بهره وری نسبت به پنج سال گذشته رو نشون میده.

هـ دلایلی در دسته که نشون میده، مقداری بهبودی در کیفیت و بهره وری تو یه یا چند بخش بوجود آمده.

و- هیچ دلایلی در مورد بهبود کیفیت و بهره وری در سازمان وجود نداره.

(سید محمد مقیمی – مدیر کیفیت گسترده از ص 509 تا 518)