مفاهیم بنیادین سرآمدی، انواع فرهنگ سازمانی

brain connections

این الگو توسط “کرت لوین”ارائه شده است ؛ وی به این نتیجه رسید که یک فضای انسان مدارانه، ایجاد کننده سطح بالایی از عملکرد و رضایت مندی خواهد بود و لازمه ی آن توجه به انسان ها و انگیزه ها و نیاز های آن ها در عوامل متشکله فرهنگ سازمانی است. عناصر تشکیل دهنده این مدل شامل فرایند رهبری، انگیزش، ارتباطات، تصمیم گیری، هدف گذاری، فرایند کنشی متقابل و کنترل می باشد(سمیعی،1390: 102) .
2-14-12. مدل تعالی سازمانی EFQM
مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا چارچوبی روش مند برای حرکت سازمان ها به سمت تعالی و سرآمدی در عرصه کسب و کار فراهم می آورد. این مدل بر مبنای تعداد مشخصی از ارزش ها و مفاهیم بنیادین سرآمدی بنا شده است که این مفاهیم در واقع پایه و اساس این مدل محسوب می شوند. EFQM، دارای نه معیار است که پنج معیار آن “توانمند ساز ها” و چهار معیار دیگر، “نتایج” هستند (رعنایی،1388: 68).
2-14-13. تئوری چند سطحی تجانس
کوئین و همکارانش از اولین کسانی هستند که با ترکیب رویکردهای مختلف در قالب یک مدل توانسته اند چارچوب مفهومی جامعی را از حوزه های نظری مختلف موجود در این رشته طراحی و عرضه کنند. کوئین و مک گراث با استفاده از چارچوب ارزش های رقابتی در مجموع هشت نقش رهبری را از یکدیگر متمایز نموده اند که عبارتند از تسهیل گر، مربی، نوآور، میانجی، تولید کننده، کارگردان، هماهنگ کننده، پایش گر. کوئین و مک گراث همچنین در مبحث فرهنگ سازمانی، انواع فرهنگ سازمانی را بر مبنای معیار های مختلفی از هم متمایز کرده اند، که شامل فرهنگ توسعه ای، اجتماعی، سلسله مراتبی و عقلایی می باشد(سمیعی،1390: 100).
2-14-14. الگوی شناخت فرهنگ سلسله مراتبی کامرون و کوئین (OCAI)
بر مبنای چارچوب ارزش های رقابتی مطرح شده توسط کوئین و رورباخ (1983)، کامرون و کوئین (1999) برای شناخت فرهنگ، چهار نوع فرهنگ را (فرهنگ طایفه ای (قومی)، فرهنگ ویژه سالار (ادهو کراسی)، فرهنگ بازاری و فرهنگ سلسله مراتبی (محافظه کارانه)) را مطرح کردند(کنعانی، 1388: 90).
2-14-15. فهرست موجودی (سیاهه) فرهنگ سازمانی (OCI):
OCIتوسط کوک و لافرتی در سال 1993 طراحی و در سال 2000 توسط کوک و زومال توسعه یافته است. این افراد الگوی فرهنگی مطرح می نمایند که در چارچوب 3 گروه عمده به شرح زیر دسته بندی می شوند:
فرهنگ سازنده: فرهنگ توفیق گرا، خود شکوفا، انسان گرا-تشویق گرا و فرهنگ هیجانی – عاطفی
فرهنگ انفعالی/تدافعی: فرهنگ جلب موافقت، فرهنگ عرفی، فرهنگ وابسته و فرهنگ اجتناب
فرهنگ تهاجمی/تدافعی: فرهنگ مخالفت، فرهنگ قدرت، فرهنگ رقابتی و فرهنگ کمال جویی(رعنایی،1388: 150).
2-14-16. انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه هل ریگل