مفهوم دانش و انواع آن، بهبود کیفیت علمی

2) درک نیازهای ذینفعان :
الف ) تعریف مفهومی : ارزیابی اثربخش کارکرهای سازمان به منظور درک نیازهای دانشجویان و سایر ذینفعان( کمیسیون عالی یادگیری ، 2003 ، ص 126) .
ب ) تعریف عملیاتی : درک نیازهای ذینفعان از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 1 الی 6 پرسشنامه بهبود کیفیت علمی سنجیده می شود .
3) ارزش قائل شدن برای افراد :
الف ) تعریف مفهومی : ارزش قائل شدن برای افراد از طریق متعهد کردن سازمان به منظور رشد اعضای هیئت علمی، کارمندان و مدیران ( کمیسیون عالی یادگیری ، 2003 ، ص 127) .
ب ) تعریف عملیاتی : ارزش دادن به افراد از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 19 الی 24 پرسشنامه بهبود کیفیت علمی سنجیده می شود .
4) رهبری و ارتباطات :
الف ) تعریف مفهومی : تنظیم کردن سلسله دستورات جهت تصمیم‌گیری و جستجوی فرصت‌های آینده و هم چنین انجام اقدامات مربوط به ارتباط برقرار کردن با ذینفعان داخلی و خارجی( کمیسیون عالی یادگیری ، 2003 ، ص 129) .
ب) تعریف عملیاتی : رهبری و ارتباطات از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 13 الی 18 پرسشنامه بهبود کیفیت علمی سنجیده می شود .
5 ) حمایت از فعالیت‌های سازمان :
الف) تعریف مفهومی : فراهم کردن محیطی جهت پیشرفت و ترقی بیشتر یادگیری ( کمیسیون عالی یادگیری ، 2003 ، ص 130) .
ب ) تعریف عملیاتی : حمایت از فعالیت‌های سازمان از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 25 الی 30 پرسشنامه بهبود کیفیت علمی سنجیده می شود .

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه
این فصل شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش است . در قسمت مبانی نظری “تسهیم دانش” ، “قابلیت جذب دانش” و “بهبود کیفیت علمی” به عنوان متغیرهای اصلی این پژوهش از دیدگاه صاحب نظران مختلف بررسی شده اند . پس از آن دیدگاه های مختلف در مورد هر یک از متغیرهای مطرح شده و عوامل مؤثر بر آن ذکر گردیده است . در قسمت های بعدی ارتباط بین این سه متغیر اصلی ، الگوی مفهومی پژوهش و پیشینه پژوهش در دو قسمت داخل و خارج کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . خلاصه و جمع بندی مطالب فصل نیز در پایان آنها ارائه گردیده است .
قسمت اول : تسهیم دانش
2-1 مفهوم دانش و انواع آن
اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است . که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می باشد . امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمان خود جست و جو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند . بنابراین شناخت و آشنایی با مفهوم دانش در چارچوب سازمان ها بیش از اندازه لازم و ضروری به نظر می رسد (نقی زاده و همکاران ، 1388) .
پژوهشگران معتقدند که شناخت مفهوم دانش مستلزم درک تفاوت و تمایز بین سه مفهوم داه ، اطلاعات و دانش می باشد . تمایز بین سه مفهوم داده ، اطلاعات و دانش به اختصار در ذیل آمده است :
– داده : داده ها حقایق اصولی و پایه ای هستند که به شکل خام بوده و در ساخت دانش و اطلاعات به کار می روند .
– اطلاعات : داده ای است که از طریقی که برای افراد با معنی و با مفهوم باشد تحت یک فرآیند قرار گرفته و برای هر کسی که بخواهد در دسترسی او قرار می گیرد . در واقع اطلاعات داده ای است معنی دار و هدفمند .
– فراداده : داده هایی درباره اطلاعات هستند . فراداده شامل خلاصه های توصیفی و طبقه بندی های پیشرفته ای از داده و اطلاعات می باشد . یعنی فراداده شناخت حوزه یا زمینه ای است که اطلاعات در آن حوزه یا زمینه به کار گرفته می شوند .