مفهوم سرمایه اجتماعی، ارزش های اجتماعی

road in city with sunset

کلمه social ریشه در زبان لاتین دارد؛ در ابتدا به شکل sosius بکار می رفته است ، اصطلاحsosius بمعنی «پیوستگی و اتحاد می باشد» که با بسط بیشتر به معنی شریک، سهیم و مشارکت است و مرتبط با “socio” می باشد به معنی « پیوستگی یا ارتباط با یکدیگر، انجام کار بصورت عمومی، سهیم کردن یکدیگر در کارها» است. (pawar,2006:217)
کلمه «اجتماع» در عنوان سرمایه اجتماعی دلالت می کند که این منابع خود داراییهای شخصی محسوب نمی شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه ها روابط قرار گرفته اند(واین بیکر؛ 1381: 15).
معانی که در دیکشنری اکسفورد برای“social” آمده است شامل:
زندگی و یا تمایل به زندگی در کمپانی ها یا انجمنها، حس خوشایند اجتماعی بودن و یا رابطه با دیگران ، زندگی با یکدیگر در انجمنهای سازمان یافته کوچک و بزرگ.
جامعه با دوستی و معاشرت متقابل با یکدیگرایجاد می شود و شامل افرادی می شود که با یکدیگر رابطه تعاملی و همنشینی دارند.
مربوط است به اجتماع یا سازمان بعنوان یک شرایط طبیعی و معمول زندگی انسانها است. مرتبط با وظایف یا ساختارهای ضروری اعضای یک گروه یا اجتماع.
ارتباط دارد یا مشتاق در ماهیت جامعه و مسائل و موضوعات مربوط به آن ، عملکرد مفید یا بهبود شرایط اجتماعی. (pawar,2006:217)
2-3) تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی
واژه «سرمایه اجتماعی» توسط تئوری پردازان اجتماعی در اوایل1900 مطرح شده است اما بحث در این باره در میان محققان و دانشگاهیان در اواسط قرن بوده است.(Ratten & Suseno,2006: p62)
بحث سرمایه اجتماعی در سال 1919 در مقاله ای توسط هانیفان از دانشگاه ویرجینیای غربی برای نخستین بار مطرح شد. ویک تصویر اجمالی از سرمایه اجتماعی ارائه داد که بیشتر متوجه ابعاد تربیتی این واژه بود. اما با وجود اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 1960 میلادی که توسط جین جاکوب در اثرش به نام «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی»(فوکویاما،1379) به کار برده شد، شکل جدی به خود نگرفت. به اعتقاد او، براییک شهر، شبکه، نقش سرمایه اجتماعی را دارد. جین جاکوب سرمایه اجتماعی را شبکه های اجتماعی فشرده ای می داند که در محدوده های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، نبودن جرم و جنایت های خیابانی و دیگر تصمیم ها در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی، پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهد(شارع پور،1383).
در سال 1980 این موضوع توسط دو جامعه شناس معروف معرفی شد. جیمز کلمنپیریوردیو نظریه کلمن از تئوری انتخاب عقلایی نشأت می گرفت و بر اساس روش فردگرایی بود و به نظر او سرمایه اجتماعی بعنوان یک حلقه گمشده برای تجزیه و تحلیل پدیده اجتماعی پیچیده در سطح عالی ضروری است.(Colman, 1988, 1990)
بوردیو مفهوم «سرمایه » را از جنبه های مختلفی تجزیه و تحلیل کرده بود مفهوم سرمایه اجتماعی را برای تصحیح تئوری ساختار اجتماعی سلسله مراتبی بکار برد(Bourdieu,1980, 1986).
بلاخره این تئوریها مفهوم سرمایه اجتماعی را شکل دادند.
پاتنام بحث درباره این مفهوم را گسترش داد. او تقریباً 20 سال در ایتالیا درباره این موضوع تحقیق کرد و یافته هایش را در جامعه آمریکایی تجزیه و تحلیل قرار داد.و سرمایه اجتماعی ریشه در شبکه های اجتماعی داشت. او ویژگی های سرمایه اجتماعی را شامل اعتماد، هنجارها و شبکه ها می دانست و معتقد بود کارایی اجتماعی با تسهیل در هماهنگی فعالیتها بهبود مییابد. (Putnam,1996:p167)
2-4) تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی
فرانسیس فوکویاما
تعریف فوکویاما از سرمایه اجتماعی یک تعریف جمعی است و سرمایه اجتماعی را به عنوان دارایی گروه ها و جوامع تلقی می کند:
سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی است به نوعی که اعضای گروهی که همکاری و تعاون در بین آنها مجاز است درآن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کند، اساساً باید شامل سجایایی از جمله صداقت، عمل به تعهدات و ارتباط های دو جانبه باشد. این هنجارها و ارزش ها ساده دو سویه مشترک بین دو دست گرفته تا نظام های ارزشی پیچیده که مذهب های سازمان یافته ایجاد کرده است که زوال آن در جامعه آمریکا به شکل های گوناگون بر کاهش سرمایه اجتماعی در آن جامعه تاثیر گذاشته است. افزایش جرم جنایت از یک سو و کاهش مشارکت های مدنی و اعتماد از سوی دیگر، نتیجه زوال خانواده است(فوکویاما؛1999).
همچنین فوکویاما سرمایه اجتماعی را بعنوان منابع رشد سطح همکاری اعضای جامعه به عنوان کاهش دهنده هزینه مبادلات ارتباطات تعریف می کند و به سرمایه اجتماعی از منظر ارزش های اجتماعی و عاملیت آنها در خلق رونق اقتصادی می نگرد(اکبری،1386).