مفهوم شناسی سبک زندگی، تعاملات اجتماعی

Copy space. New arrows painted on asphalt. Direction future.

ب)- خریدار
ج)- استفادهکننده
در هر موقعیت خاص، یک مصرفکننده میتواند ترکیبی از این نقشها را ایفا کند. همچنین برای هر خرید خاص، ممکن است بیش از یک شخص درگیر یک یا چند نقش باشند. نقشهای مصرفکننده بواسطه «تعامل اجتماعی» افراد بروز میکنند. در حقیقت تصمیمات خرید بسیار معدودی هستند که در آنها تنها یک نفر هر سه نقش را عهدهدار است. همچنین باید خاطر نشان کرد که در طول زندگی مصرفکننده نقشها عوض میشوند (گلچینفر، 1387).
رفتار مصرفکننده تحت تأثیر عوامل خارجی است. رفتار مصرفکنندگان ماهیت « انطباقی» دارد. مصرفکنندگان با محیط پیرامون خود منطبق میشوند و تصمیمات آنها تا حد زیادی از نیروهای خارجی مانند فرهنگ، گروه-های مرجع، خانواده و … تأثیر میگیرد.
افراد مختلف رفتار مصرفکننده مختلفی دارند. افراد مختلف به واسطه تفاوتهای فردی، رفتارهای مصرف مختلفی بروز میدهند. به همین دلیل است که بازاریابان به تقسیم بازار برای افراد مختلف روی میآورند(صمدی، 1386، ص 6).
پیشبینی رفتار مصرفکننده بسیار پیچیده و مشکل است. بازاریابان همیشه درصدد پیشبینی رفتار مصرفکنندگان و آماده کردن فعالیتهای خود مطابق با رفتارهای پیشبینی شده آنها بوده و هستند(موسوی،1388). مصرفکنندگان به ندرت از نقش سبک زندگی در تصمیمات خرید خود اگاهی صریح دارند با این وجود سبک زندگی دائما فراهمکننده انگیزش و رهنمودهایی برای خرید است اما این امر به صورت غیر مستقیم صورت میگیرند(صمدی، 1386).
2-3- بخش دوم: سبک زندگی
در فعالیتهای بازاریابی به شکل گستردهای از مفهوم سبک زندگی استفاده میشود، زیرا با استفاده از آن میتوان نیازها و خواستههای روزمرۀ مصرفکنندگان را درک و از طریق سبک زندگی آرمانی مصرفکنندگان، محصول را در بازار موقعیتیابی کرد. سبک زندگی الگوی خرید فرد و نحوه خرج کردن پول و زمان را نشان میدهد و انعکاس دهندۀ انتخاب اوست، اما در بسیاری از موارد، ارزشها و نگرشهای مرتبط با این رفتارها نیز جزء سبک زندگی تعریف میشود(سیدجوادین،1393).
سبک زندگی یک فرد، انعکاسی از تجربیات زندگی، موقعیت، ارزشها، نگرشها و انتظارات اوست. سبک زندگی بدین صورت تعریف میشود “چگونه یک فرد زندگی میکند.” سبک زندگی تابعی از خصلتهای ذاتی فرد است که به واسطه گذر وی از مراحل چرخه عمر و در نتیجه تعاملات اجتماعی شکل میگیرد. (صمدی،1386).
2-3-1- واژه شناسی سبک زندگی
معادل واژه«سبک» در زبان عربی تعبیر «اسلوب» و در زبان انگلیسی «Style» است. عبارت «سبک زندگی» در شکل نوین آن (life style) اولین بار توسط «آلفرد آدلر» در روانشناسی در سال 1929 میلادی ابداع شد. این عبارت به منظور توصیف ویژگیهای زندگی آدمیان مورد بهرهبرداری قرار گرفت. در کتابهای لغت انگلیسی، این واژه در معانی کم و بیش مشابهی به کار برده شده است: «سبکهای زندگی مجموعهای از طرز تلقیها، ارزشها، شیوههای رفتار، حالتها و سلیقهها در هر چیزی را در بر میگیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، آگهیها، همه و همه، تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم میکنند.» در واقع سبک زندگی نشاندهنده جلوه بیرونی برداشت از خود فرد در محیط زندگی و انتخابهای او در زندگی روزمره است(برگمان و ول، 2000). سبک زندگی به طور ساده به عنوان “چگونه یک نفر زندگی میکند” تعریف شده است(هاوکینز و همکاران، 1993).
2-3-2- مفهوم شناسی سبک زندگی
«آلفرد آدلر» از این اصطلاح برای اشاره به حال و هوای زندگی فرد استفاده کرد. سبک زندگی هدف فرد، خودپنداره، احساسهای فرد نسبت به دیگران، و نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل میشود(جی فیست و گریگوری جی فیست، 1391، ص 97).
“سبک زندگی” از مفاهیم امروزین علوم اجتماعی است که مورد استفاده بسیاری دارد. بعد از طرح مفهوم “سبک زندگی” و محبوبیت آن نزد نسل جدید محققان، در مقایسه با مفاهیم قشربندی اجتماعی و طبقه اجتماعی، نقدهای بسیاری بر آن وارد شده است. عدهای این مفهوم را مبهم دانستهاند و در مقابل عدهای در دفاع از مفهوم قشربندی اجتماعی مفاهیم اساسی مطرح شده به واسطه مدافعات “سبک زندگی” از قبیل عادتهای مصرف، لباس پوشیدن، غذا خوردن، سخن گفتن، مسافرت رفتن، گذران اوقات فراغت، و .. ارائه کردهاند( ویلت، سی، والتر، 2002). به اعتقاد آدلر، همه افراد برای رسیدن به کمال و برتری سبک یکسانی را انتخاب نمیکنند. رسیدن به کمال مستلزم انتخاب راهبردهایی است که آدلر این راهبردها و چگونگی رسیدن به کمال را سبک زندگی نامید. به عبارتی دیگر چگونگی چیرگی بر احساس حقارت به سبک زندگی منجر میگردد. به اعتقاد آدلر، سبک زندگی میتواند سازنده و یا مخرب باشد. به اعتقاد آدلر، سبک زندگی را محیط به ما میآموزد و بعد فرد به صورت ماشینی عمل میکند. از سوی دیگر آدلر به خود خلاق نیز معتقد است که معنایی برخلاف سبک زندگی دارد. خود خلاق آگاهانه است و انسان به صورت ارادی آن را برمیگزیند اما سبک زندگی را دیگران به ما تحمیل میکنند و ناهشیار عمل میکند. سبک زندگی تحت تأثیر دو عامل شکل میگیرد، اول جو خانواده و کیفیت برخورد والدین با کودک که میتواند پذیرنده یا طردکننده باشد و دوم ترتیب تولد است(دارابی، 1388،ص124).
«لیزر» (1963 م) سبک زندگی را براساس الگوی خرید کالا تعریف میکند. به نظر وی سبک زندگی نشاندهنده شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی و نشان دهنده شیوهای است که مصرفکننده در آن خرید میکند و به شیوهای که کالای خریداری شده مصرف میشود، بازتاب دهنده سبک زندگی مصرفکننده در جامعه است(خوشنویس، 1389).
«یاسر من» (1983 م)
سبک زندگی را الگوی از مصرف میداند که دربردارنده ترجیحات، ذائقه و ارزشهاست؛ سبک زندگی به مثابه مجموعه منسجمی از انتخابها، ترجیحات و رفتارهای مصرفگرایانه است(ربانی و رستگار، 1387 ).
از دیدگاه «سویل»، سبک زندگی عبارت است از «هر شیوه متمایز و بنابراین قابل تشخیص زیستن»(چاوشیان و اباذری، 1381، ص24). «سولومون» اعتقاد دارد که هر جامعهای دارای سبک و شیوه زندگی متفاوتی است. سبک زندگی، فعل و انفعال فرد را در محیط زندگی او نشان میدهد. در جوامع سنتی انتخابهای مبتنی بر مصرف به شکل گستردهای براساس طبقه، محیط روستا یا خانواده دیکته میشود؛ در حالی که در جوامع مدرن به هر حال مردم دارای آزادی عمل بیشتری در انتخاب کالاها و خدمات و فعالیتهای هستند که به نوبه خود هویت اجتماعی را خلق میکند.
به نظر «آرتور آسابرگر» برای تعریف اصطلاح «life style» با واژه فراگیری روبهرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و لباس تا سرگرمی و تفریح و ادبیات و موضوعات مربوط دیگر را شامل میشود. کلمه «سبک»، «مُد» را تداعی میکند؛ پس سبک زندگی در واقع مُد یا حالت زندگی یک فرد است(رسولی، ص 54).
برداشت «گیدنز» از مقوله سبک زندگی عبارت است از : تلاش برای شناخت مجموعه منظمی از رفتارها یا الگویی از کنشها که افراد آنها را انتخاب کرده و کنشهای آنها در زندگی روزمره به واسطه آنها هدایت میشود(خوشنویس، 1389، ص11).
سبک زندگی مهمترین عاملی است که هر کس زندگی خود را براساس آن تنظیم میکند. بر این اساس، سبک زندگی مجموعۀ عقاید، طرحها و نمونههای عادتی رفتار، هوی و هوسها و شیوههای تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع خاص واکنش فرد را تعیین میکند(فاچینو و همکاران، 2003).
به باور وبر سبک زندگی عبارت از روشهایی است که طبقات و گروههای همرتبه را از نوعی زندگی پدید میآورند و شامل الگوهای فرهنگی رفتار و مجموعهای از باورهاست. ” سبک زندگی” روشی از نگاه به زندگی است که تجربیّات اجتماعی ویژه خود و روابطش را با دیگر گروههای اجتماعی بیان میکند. سبک زندگی معرّف قشر اجتماعی است نه معادل آن؛ از جنس رفتار است؛ تمایلات آن را هدایت نموده و فرصتهای زندگی و بستر بروز آن را فراهم میکند.