مقاله درمورد فراوانی، توزیع، 100/0، تجمعی

Illustration and Painting

جهت انجام کار پایان نامه است ،پرسشنامه ها بین آنها توزیع و سپس جمع آوری شد.
روش تجزیه وتحلیل داده ها :
برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است که در ذیل به ویژگی هر یک از آنها پرداخته می شود.
از روش آمار توصیفی به منظور دسته بندی گروههای آزمودنی از نظر سن ،جنس،وضعیت تأهل ،سطح تحصیلات،رشته تحصیلی،سابقه تدریس ،سابقه مدیر گروهی ونام واحد دانشگاهی به منظور محاسبه فراوانی ،درصد فراوانی ، درصد معتبر،درصد تجمعی استفاده شده است.
در بخش آمار استنباطی ازآزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .برای بررسی اثر جمعی متغیر های مستقل (مؤلفه های هوش هیجانی به صورت تک تک) تحقیق بر متغیر وابسته (خود کارامدی) از روش رگرسیون استفاده می گردد.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
این فصل اختصاص به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش دارد.ارائه نتایج یک تحقیق بر حسب نحوه تنظیم یافته های آن ،می تواند صورت های مختلفی داشته باشد.در این پژوهش از روش استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده ،همچنین اطلاعات فردی مربوط به جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیلات ،رشته تحصیلی،سابقه تدریس وسابقه مدیر گروهی ،نام گروه آموزشی و نام واحد دانشگاهی از روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بخش اول :توصیف آماری نمونه تحقیق
جنسیت :

جدول شماره (1-4) : توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
جنسیت

84/7
84/3
71/4
70
مرد

100/0
15/7
13/3
13
زن

100/0
84.7
83
کل

همانطور که در جدول (1-4) 70 نفر (71/4درصد) از پاسخگویان مرد وتعداد13 نفر (13/3درصد) از پاسخگویان زن بوده اند.

نمودارشماره (1-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

گروههای سنی
اغلب پاسخگویان تحقیق در دامنه سنی بین 40-31سال هستند.جدول زیر توزیع سنی پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول شماره (2-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب گروههای سنی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
سن

15/7
15/7
13/3
13
20-30

80/7
65/1
55/1
54
31-40

97/6
16/9
14/3
14
41-50

100/0
2/4
2/0
2
….-50

100/0
84/7
83
کل

نتایج نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان بین گروه سنی 40-31 سال که شامل54 نفربا فراوانی 1/55 بیشترین فراوانی و بقیه پاسخگویان بین سنین 50-41 و 30-20 سال است که به ترتیب با فراوانی3/ 14و3/ 13 درصد می باشند.

نمودار شماره (2-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب گروههای سنی
تأهل
همانطور که جدول (3-4) نشان می دهد 70 نفر از پاسخگویان که در حدود 4/71 درصد محاسبه شده ،را افراد متأهل تشکیل داده و 13 نفر از آنها را که حدود 3/13درصد است،را افراد مجرد تشکیل داده است.
جدول (3-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تأهل
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
تاهل

84/3
84/3
71/4
70
متاهل

100/0
15/7
13/3
13
مجرد

100/0
84/7
83
کل

نمودار (3-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تأهل

سطح تحصیلات
توزیع نمونه های تحقیق بر حسب میزان تحصیلات مدیران در جدول زیر نشان داده شده است که مدیران پاسخگو با میزان سواد کارشناسی ارشد با1/56 درصددارای بیشترین فراوانی و مدیران باتحصیلات دکتری 6/28درصد در رده دوم قرار گرفته است.

جدول (4-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
تحصیلات

67/5
66/3
56/1
55
کارشناسی ارشد

100.0
33/7
28/6
28
دکترا

100.0
84/7
83
کل

نمودار (4-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات

رشته تحصیلی
همانطور که در جدول( 5-4) نشان می دهد که8/39 درصد از نمونه مورد مطالعه در رشته های علوم انسانی تحصیل کرده اند و 2/9 درصد از نمونه ها در رشته علوم پایه و 6/31 درصد در رشته فنی و مهندسی و تنها 1/4 درصد در رشته پزشکی تحصیل کرده اند.به عبارتی افراد تحصیل کرده در رشته های علوم انسانی بیشترین فراوانی و افراد در رشته های پزشکی در جامعه مورد مطالعه کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
جدول (5-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب رشته تحصیلی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
رشته تحصیلی

47/0
47/0
39/8
39
انسانی

57/8
10/8
9/2
9
علوم پایه

95/2
37/3
31/6
31
فنی مهندسی

100/0
4/8
4/1
4
پزشکی

100/0
84/7
83
کل

نمودار (5-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب رشته تحصیلی

سابقه تدریس
بیشترین سابقه تدریس در این تحقیق را بین سال های 10-6 با فراوانی 1/57 و همچنین سال های 5-1 دارای فراوانی2/12 و در نهایت 3/15 فراوانی برای سال های بین 15-11 است

جدول (6-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه تدریس

درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
رشته تحصیلی
14/5
14/5
12/2
12
1-5
81/9
67/5
57/1
56
6 – 10
100/0
18/1
15/3
15
11-15

100/0
84/7
83
کل

نمودار (6-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه تدریس
سابقه مدیر گروهی
همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود سابقه مدیر گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که بیشترین سابقه مدیر گروهی بین سال های 5-1 با 3/67 درصدو حدود 3/16 درصد فراوانی برای سال های 10-6 و تنها 1 درصد با سابقه مدیر گروهی بین 15-11 بوده است.

جدول (7-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه مدیر گروهی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
رشته تحصیلی

79/5
79/5
67/3
66
1-5

98/8
19/3
16/3
16
6 – 10

100/0
1/2
1/0
1
11-15

100/0
84/7
83
کل

نمودار (7-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه مدیر گروهی

گروه آموزشی محل خدمت
همانطور که در جدول( 8-4) نشان می دهد8/39 درصد از نمونه مورد مطالعه در گروه علوم انسانی تحصیل کرده اند و 2/10 درصد از نمونه ها در گروه علوم پایه و6/30 درصد در گروه فنی و مهندسی و تنها 1/4 درصد درگروه پزشکی تحصیل کرده اند.به عبارتی افراد تحصیل کرده در گروه علوم انسانی بیشترین فراوانی و افراد در گروه پزشکی در جامعه مورد مطالعه کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
جدول (8-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب گروه آموزشی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
رشته تحصیلی

47/0
47/0
39/8
39
انسانی

59/0
12/0
10/2
10
علوم پایه

95/2
36/1
30/6
30
فنی مهندسی

100/0
4/8
4/1
4
پزشکی

100/0
84/7
83
کل

نمودار (8-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب گروه آموزشی

واحد دانشگاهی محل خدمت
از نظر نام واحد مورد بررسی ، گرمساربا 3/16 درصد بیشترین افراد پاسخگو و سمنان با 3/14 درصد فراوانی در رده دوم و به ترتیب شاهرود ودامغان با3/13 درصد ، آزاد شهربا 2/10 درصد ، گرگان با2/9 درصد و علی آباد کتول با 2/8 درصد فراوانی افراد پاسخگو این تحقیق را شامل شده اند.
جدول (9-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نام واحد دانشگاهی
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
دانشگاه

19/3
19/3
16/3
16
گرمسار

34/9
15/7
13/3
13
شاهرود

50/6
15/7
13/3
13
دامغان

62/7
12/0
10/2
10
آزاد شهر

73/5
10/8
9/2
9
گرگان

90/4
16/9
14/3
14
سمنان

100/0
9/6
8/2
8
علی آباد

100/0
84/7
83
کل

نمودار (9-4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نام واحد دانشگاهی
بخش دوم:تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها
برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و استفاده ازآزمون آمار استنباطی ابتدا داده های گردآوری شده بر حسب نرمال بودن آنها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری های به دست آمده که بزرگتر از 0.05 می باشد توزیع نمرات در هر شش متغییر نرمال است.
جدول شماره(10-4) نتایج بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن نمرات مربوط به متغییر های مورد مطالعه (کولموگروف اسمیروف)
مولفه ها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کولموگروف-اسمیرنوف
سطح معنی داری
خوداگاهی
83
24/3
38/0
05/1
216/0
انگیزش
83
89/3
39/0
1/1
172/0
خودگردانی
83
1/3
41/0
95/0
325/0
همدلی
83
18/4
37/0
94/0
338/0
مهارت های اجتماعی
83
99/3
32/0
02/1
247/0
خودکارامدی
83
15/4
34/0
98/0
282/0

با توجه به سطح معنی داری های بدست آمده ،که بزرگتر از 05/0 می باشد نتیجه می گیریم که توزیع نمرات در هر شش متغییر نرمال است.

جدول شماره ( 11-4 ) : توصیف آماری مولفه های هوش هیجانی وخودکارامدی