دانلود پایان نامه : مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی

2-5-1-      نظریه‌های بهزیستی روانی

2-5-1-1-    مدل تعادل پویا[1]

براساس مدل تعادل پویا پژوهش ها در زمینه ی بهزیستی روانی براساس این تفکر بوجود آمدند که اگر شخص قادر به دنبال کردن و انجام دادن نیازهای اساسی انسان باشد، خوشحالی را تجربه می کند. این پژوهش‌ها عواملی را مشخص می کنند که عبارتند از موقعیت های بخصوص، رویدادهای درونی، ویژگی های دموگرافیک که بهزیستی را تحت تأثیر قرار می دهند. براساس مدل تعادل پویا شخصیت، قوی ترین پیش بینی کننده ی بهزیستی است (دینر، ایشی و لوکاس[2]، 2000). این مدل توسط هیدی و رینگ[3] (1992) مطرح شده و بیان می کند که افراد دارای حد متوسطی از بهزیستی هستند که توسط شخصیت آن ها تعیین می شود. آن ها عقیده دارند که افراد دارای شخصیت برون گرا نسبت به افرادی که درون گرا هستند، احتمال بیشتری دارد که رویدادهای معینی را تجربه کنند. این رویدادها سطح پایه ی بهزیستی روانی را تحت تأثیر قرار می دهند. در حالی که حوادث غیر عادی فرد را در سطوح بالا و پائین بهزیستی قرار می دهند و نه در حد متوسط. مدل تعادل پویا نیز بیان می کند که افراد زمانی که به موقعیت های بهنجار برخورد می کنند، به سطح پایه بر می گردند (دینر و همکاران، 2003).

2-5-1-2-    الگوی ویسینگ و وان ایدن[4]

ویسینگ و وان ایدن(1988) یک سازه ی بهزیستی کلی را مطرح کردند که به‌وسیله‌ی «احساس انسجام و پیوستگی» در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی مشخص و اندازه گیری می شود. آنها تأکید می کنند که بهزیستی روانی، سازه ای چند بعدی یا چند وجهی است و این حیطه‌ها را در برمی‌گیرد: عاطفه، شناخت، رفتار و روابط بین فردی.

ویسینگ و وان ایدن، یک عامل بهزیستی روانی کلی را شناسایی کردند و آن را بصورت ترکیبی از کیفیت های ویژه از قبیل احساس انسجام، رضایت از زندگی، تعادل عاطفه و نگرش کلی نسبت به خوش بینی یا جهت گیری مثبت به زندگی توصیف کردند (ویسینگ و وان ایدن، 1988؛ به نقل از بهرامی، 1390).

[1] Dynamic Equilibrium Model

[2].Diener, Ishi, & Lucas

[3].Heady& Wearing

[4]. Wissing & Van Eden Model