مقدمه، چهارچوب مفهومی

3-16-2رویکرد مبتنی بر مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………………………..49
4-16-2رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان……………………………………………………………………………………………………………………..50
5-16-2رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان…………………………………………………………………………………………………………50
6-16-2رویکرد طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکت کنندگان…………………………………………………………………………………………51
بخش دوم:معلم
1-2مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-2صلاحیت های معلمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
1-2-2صلاحیتهای شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
2-2-2صلاحیت های عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-2-2صلاحیتهای مهارتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
3-2ارتباط متقابل معلم و دانش آموز…………………………………………………………………………………………………………………………..55
4-2نقش معلم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
5-2وظایف و مسئولیت های معلم………………………………………………………………………………………………………………………………57
6-2خصوصیات ذاتی معلم…………………………………………………………………………………………………………………………………………58
بخش سوم:پیشینه تحقیق
الف)تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
ب)تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
ج)جمع بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..66
د)چهارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………68
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
1-3مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
2-3روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71