مقیاس اندازه گیری، روش آلفای کرونباخ

۳d illustration of road forward, over white background

3)پرسشنامه فرسودگی شغلی
الف) پرسشنامه فرهنگ سازمانی:
پرسشنامه 36 سوالی دنیسون(2003) از نوع مقیاس لیکرت می باشد و 5 طیف دارد که از کاملاً ناموافقم 1 تا کاملاً موافقم 5 تشکیل شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 85% بدست آمده است( قناتی 1387).
ب) پرسشنامه تعهد سازمانی:
پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مبتنی بر مدل سه بعدی مایر و آلن (2004) که 18 سوال دارد و از مقیاس 5 درجه ای لیکرت که از کاملاً ناموافقم 1 , تا کاملاً موافقم 5 ساخته شده است. پرسشنامه تعهد سازمانی استاندارد آلن و مایر پرسشنامه‌ ای 18 سوالی است که در سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری طراحی شده است. مایر و آلن در مطالعه متاآنالیزی که انجام دادند، میانگین پایایی را از میان 15 مطالعه؛ 82/0 برای تعهد عاطفی، 73/0 برای تعهد مستمر و 76/0 برای تعهد هنجاری گزارش نموده‌اند.در این مطالعه، پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمده است ( مایر و آلن ،2004).
ج) پرسشنامه فرسودگی شغلی
فرسودگی بعنوان سندرمی تعریف شده است که شامل خستگی عاطفی , کاهش در عملکرد و مسخ شخصیت می باشد.
این پرسشنامه شامل 22 گویه است که نشان دهنده احساسات فرد نسبت به شغلش است،که این پرسشنامه با نام مسلش (MBI ) رایج می باشد.
پرسشنامه مسلش (MBI ) رایج ترین ابزار انداه گیری فرسودگی شغلی می باشد .این پرسشنامه بعنوان یک وسیله سنجش استاندارد طلایی برای اندازه گیری میزان فرسودگی شغلی شناخته شده و شامل سه مقیاس اندازه گیری مستقل است که از 22 ماده جداگانه درباره احساس ها و نگرش ها تشکیل شده است که جنبه های مختلف سندرم فرسودگی شغلی را می سنجد.9 ماده به تحلیل رفتگی هیجانی , 5 ماده به مسخ شخصیت و 8 ماده به احساس کفایت شخصی می پردازد.فراوانی این احساسات با نمراتی از صفر (هرگز) تا شش(هر روز) سنجیده می شود (مسلش و جکسون،1993).
بررسی روایی پرسشنامه های تحقیق :
الف) میزان روایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی
در این تحقیق از پرسشنامه 36 سوالی دنیسون(2003) استفاده شده است روایی این پرسشنامه توسط قناتی در سال 1387 با استفاده از روش آلفای کرونباخ 85% بدست آمده است.
در این تحقیق نیز بررسی روایی با استفاده از جدول همبستگی به صورت زیر می باشد.
ب) میزان روایی پرسشنامه تعهد سازمانی:
پرسشنامه تعهد سازمانی استاندارد آلن و مایر پرسشنامه‌ ای 18 سوالی است که در سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری طراحی شده است. مایر و آلن در مطالعه متاآنالیزی که انجام دادند، آلن و مایر میانگین پایایی را از میان 15 مطالعه؛ 82/0 برای تعهد عاطفی، 73/0 برای تعهد مستمر و 76/0 برای تعهد هنجاری گزارش نموده‌اند.در این مطالعه، پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمده است.
ج) پرسشنامه فرسودگی شغلی
همبستگی درونی هر سه بعد پرسشنامه فرسودگی شغلی در نمونه اصلی با آلفای کرونباخ بین 71% تا 90%در حد قابل قبولی می باشد.ضرایب آزمون -بازآزمون در دوره های کوتاه تا یک ماه 60% تا 80% است.
دو مطالعه آزمون بازآزمون روایی را در مدت یکسال بررسی کردند .ضریب پایایی در نمونه ای از 700 معلم 33% تا 67% و در نمونه دیگری شامل 46 نفر شاغل در خدمات انسانی 34/. تا 62/. بود(مسلش و جکسون،1993)
در ایران نیز اعتبار و روایی این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.مومنی ضریب آلفای کرونباخ این آزمون را روی کارکنان بیمارستانی در اصفهان برای خستگی هیجانی 88/. ، برای کفایت شخصی 76/. ، مسخ شخصیت 79/. و برای کل آزمون 83/. بدست آورد.
میزان پایایی پرسشنامه تحقیق :
جهت بررسی پایایی پرسشنامه های تحقیق در هر قسمت یعنی :پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی ، پرسشنامه تعهد سازمانی و پرسشنامه فرسودگی شغلی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده می گردد.
مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه های مختلف مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :