ل رگرسیون
مدل
شاخص
منابع تغییرات
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
آماره فیشر
سطح معناداری
1
رگرسیون
668/93
1
668/93
471/431
0.000
باقی مانده
464/41
191
117/0
کل
133/135
192
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول فوق نشان می‏دهد که رگرسیون عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات از روی معنویت در محیط کار، از لحاظ آماری معنادار است و این متغیر بخشی از واریانس عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات را تبیین می‏کند به عبارت دیگر این نتیجه نشان می‏دهد که ضریب رگرسیون معنادار است و شواهد کافی برای تأیید فرضیه وجود دارد.
جدول 4 – 12نتایج ضرایب رگرسیون

متغیر ملاک
پیش‏بین
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد بتا
ضریب تعیین
آماره تی
سطح معناداری
ملموس
بتا
خطای ضرایب غیر استاندارد
بتا
اثر ثابت
385/1-
233/.

938/5-
000/0
معنویت
355/1
065/.
833/.
693/0
772/20
000/0
با توجه به آماره t (772/20) ، که قدر مطلق آن از 33/2 بیشتر است و سطح معنی داری آن از 5% کمتر می‌باشد نتیجه می‌گیریم معنویت در محیط کاربه میزان 833/. اثر معنا داری روی عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات دارد. بنابراین می‌توان گفت: معنویت در محیط کار بر عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 – 3- 2 –3 – فرضیه فرعی دوم
0H: معنویت در محیط کار بر قابلیت اعتماد کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری ندارد.
1H: معنویت در محیط کار بر قابلیت اعتماد کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
جدول 4 – 13نتایج تحلیل رگرسیون
مدل
شاخص
منابع تغییرات
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
آماره فیشر
سطح معناداری
1
رگرسیون
896/49
1
896/49
327/126
0.000
باقی مانده
439/75
191
395/0
کل
335/125
192
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول فوق نشان می‏دهد که رگرسیون قابلیت اعتماد کیفیت خدمات از روی معنویت در محیط کار، از لحاظ آماری معنادار است و این متغیر بخشی از واریانس قابلیت اعتماد کیفیت خدمات را تبیین می‏کند به عبارت دیگر این نتیجه نشان می‏دهد که ضریب رگرسیون معنادار است و شواهد کافی برای تأیید فرضیه وجود دارد.
جدول 4 – 14نتایج ضرایب رگرسیون
متغیر ملاک
پیش‏بین
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد بتا
ضریب تعیین
آماره تی
سطح معناداری
قابلیت اعتماد
بتا
خطای ضرایب غیر استاندارد
بتا
اثر ثابت
291/0-
315/.

925/0-
356/0
معنویت
989/0
088/.

 
 
631/.
398/0
240/11
000/0
با توجه به آماره t (240/11) ، که قدر مطلق آن از 33/2 بیشتر است و سطح معنی داری آن از 5% کمتر می باشد نتیجه می گیریم معنویت در محیط کاربه میزان 631/. اثر معنا داری روی قابلیت اعتماد کیفیت خدمات دارد. بنابراین می توان گفت: معنویت در محیط کار بر قابلیت اعتماد کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
4 – 3- 2 –4 – فرضیه فرعی سوم
0H: معنویت در محیط کار بر پاسخگویی کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری ندارد.
1H: معنویت در محیط کار بر پاسخگویی کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
جدول 4 – 15نتایج تحلیل رگرسیون
مدل
شاخص
منابع تغییرات
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
آماره فیشر