می 7, 2021

منبع پایان نامه درباره سیتوزین، هموزیگوت)، (موتاسیون

نوکلئوتیدی
یک ژنوتیپ
1530
حذف نوکلئوتیدهای CT در منطقه کد کننده ژن
SacI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
یک ژنوتیپ
1945
تبدیل باز سیتوزین به آدنین و تغییر اسید آمینه مربوط
SmaI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
یک ژنوتیپ
2191
تبدیل گوآنین به سیتوزین و تغییر اسیدهای آمینه مربوط
SmaI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
یک ژنوتیپ
2275
تبدیل باز گوآنین به آدنین و تغییر اسید آمینه مربوط
کانتیگ پنجم:
شکل 3- 15 نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ پنجم
قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ پنجم یک محل برش برای آنزیمهای SalI, SacI، دو محل برش برای آنزیمهای KpnI و Acc65I ، سه محل برش برای آنزیمهای XmiI, BamHI و چهار محل برش برای آنزیمهای SacI HincII, را نشان میدهد. مشخصات موتاسیونهای نوکلئوتیدی در محل برش این آنزیمها در قطعه ژنی مربوط در جدول 3- 19 آمده است.
جدول 3- 19 مشخصات موتاسیونهای نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیمهای برشی در قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ پنجم
نام آنزیم
نوع موتاسیون
تعداد ژنوتیپهای حامل این موتاسیون
محل برش آنزیمی (شماره باز)
توضیح وضعیت موتاسیون
Acc65I
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
4 ژنوتیپ
1946
تبدیل باز گوآنین به آدنین که موجب تبدیل یک اسید امینه به اسید امینه دیگر شده است.
KpnI
جابجائی نوکلئوتیدی، (موتاسیون هموزیگوت) و حذف نوکلئوتیدی
4 ژنوتیپ
1951
تبدیل باز سیتوزین به آدنین که موجب تبدیل یک اسید امینه به اسید امینه دیگر شده است و حذف یک نوکلئوتید سیتوزین در منطقه کد کننده ژن.
SalI
جابجائی نوکلئوتیدی(موتاسیون هموزیگوت)
2 ژنوتیپ
2151
تبدیل باز تیمین به آدنین که موجب تبدیل یک اسید امینه به اسید امینه دیگر شده است.
XmiI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
4 ژنوتیپ
2152
دو مورد تبدیل باز سیتوزین به تیمین، یک مورد تبدیل سیتوزین به آدنین و یک مورد تبدیل سیتوزین به گوآنین
HincII
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت) و حذف نوکلئوتیدی
5 ژنوتیپ
2158
تبدیل باز گوآنین به آدنین که موجب تبدیل یک اسید آمینه به اسید آمینه دیگر شده است و دو مورد حذف باز گوآنین در منطقه کد کننده ژن
ادامه جدول 3- 19
نام آنزیم
نوع موتاسیون
تعداد ژنوتیپهای حامل این موتاسیون
محل برش آنزیمی (شماره باز)
توضیح وضعیت موتاسیون
BamHI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
5 ژنوتیپ
2611
چهار مورد تبدیل باز گوآنین به تیمین و یک مورد تبدیل گوآنین به سیتوزین و تغییر اسیدهای آمینه مربوط
Acc65I
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
4 ژنوتیپ
2691
یک مورد تبدیل گوآنین به سیتوزین و سه مورد تبدیل گوآنین به تیمین و تغییر اسیدهای آمینه مربوط
KpnI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت) و حذف نوکلئوتیدی
4 ژنوتیپ
2697
یک مورد تبدیل باز سیتوزین به آدنین، یک مورد تبدیل سیتوزین به گوآنین و تغییر اسیدهای آمینه مربوط و دو مورد حذف باز سیتوزین در منطقه کد کننده ژن
کانتیگ ششم:
شکل 3- 16 نقشه هضم آنزیمی قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ ششم
قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ ششم یک محل برش برای آنزیم BamHI ، دو محل برش برای آنزیم SalI، سه محل برش برای آنزیمهای XmiI, SacI XbaI, و چهار محل برش برای آنزیم HincII را نشان میدهد. مشخصات موتاسیونهای نوکلئوتیدی در محل برش این آنزیمها در قطعه ژنی مربوط در جدول 3- 20 آمده است.
جدول 3- 20 مشخصات موتاسیونهای نوکلئوتیدی در محل هضم آنزیمهای برشی در قطعه تکثیری ژن CBL4 در کانتیگ ششم
نام آنزیم
نوع موتاسیون
تعداد ژنوتیپهای حامل موتاسیون
محل برش آنزیمی (شماره باز)
توضیح وضعیت موتاسیون
SacI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
یک ژنوتیپ
339
تبدیل باز سیتوزین به تیمین که موجب تبدیل یک اسید امینه به اسید امینه دیگر شده است.
BamHI
جابجائی نوکلئوتیدی، (موتاسیون هموزیگوت)
2 ژنوتیپ
413
یک مورد تبدیل باز سیتوزین به گوآنین و یک مورد تبدیل سیتوزین به تیمین که موجب تبدیل یک اسید امینه به اسید امینه دیگر شده است.
XmiI
حذف نوکلئوتیدی
2 ژنوتیپ
1279
حذف باز سیتوزین در منطقه کد کننده ژن
XmiI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
3ژنوتیپ
1379
دو مورد تبدیل باز سیتوزین به آدنین و یک مورد تبدیل سیتوزین به گوآنین و تغییر اسیدهای آمینه در همه موارد
XbaI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت) و حذف نوکلئوتیدی
3 ژنوتیپ
1474
یک مورد تبدیل باز سیتوزین به تیمین که موجب تبدیل یک اسید آمینه به اسید آمینه دیگر شده است و دو مورد حذف باز سیتوزین در منطقه کد کننده ژن
SacI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
یک ژنوتیپ
1821
تبدیل باز سیتوزین به گوآنین و تغییر اسید آمینه مربوط
XbaI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
یک ژنوتیپ
1936
تبدیل باز سیتوزین به گوآنین و تغییر اسید آمینه مربوط
SalI
جابجائی نوکلئوتیدی
(موتاسیون هموزیگوت)
4 ژنوتیپ
2025
تبدیل باز تیمین به آدنین و تغییر اسیدهای آمینه مربوط
XmiI
حذف نوکلئوتیدی
یک ژنوتیپ
2026
حذف باز سیتوزین در منطقه کد کننده ژن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *