منشور اخلاقی پلیس، رفتار کارکنان

Hands of robot and human touching on global virtual network connection future interface. Artificial intelligence technology concept.

میتواند در صورت ضرورت ترتیب میانجیگری میان بزهدیده و مجرم را بدهد
د-آموزش در زمینه تشریفات مربوط به اداره پلیس: رای حوزههای اصلی تعامل میان پلیس و بزهدیدگان ، تشریفات و رهکردهایی را باید اتخاذ کرد. اینها را باید در آموزش مناسب گنجاند و بر اجرای آنها نظارت کرد که
در برخورد آغازین پلیس با بزهدیده به مکالمه بزهدیدگان اهمیت داده میشود
از ایجاد ناراحتی برای بزهدیدگان پرهیز میکنند برای نمونه از بزهدیده نمیخواهند که شخصاً به کلانتری بیاید ، بلکه ترتیبی میدهند تا گشت پلیس به سرعت به آن جا اعزام شود
جز برای به دست آوردن اطلاعات کافی از بزهدیده بازجویی نمیکنند
شیوهای آرام و بیطرفانه دارند
بزهدیده را تشویق میکنند تا به شیوه خاص خود صحبت کند
تضمین میکنند که هیچ وعدهای ندهند که نتوانند آن را برآورده کنند
از بزهدیده به دلیل کمک خواستن از پلیس سپاسگزاری میکنند
نخستین مأمور پلیسی که به صحنه جرم وارد میشود ، باید تضمین کند که دیگر مأموران پلیس گمارده شده برای آن پرونده ، از کل محتوای آنچه وی شنیده است آگاه میشوند تا از تکرار آن پرسشها برای بزهدیدگان پرهیز شود.
بند اول: منشور اخلاقی پلیس
الف-ویژگیهای اخلاقی پلیس: در مورد اخلاق و رفتار پلیس ، نحوه گفتگو و رفتار با مراجعان به کلانتریها و پاسگاهها ، نحوه رفتار پلیس در حین رسیدگی به درخواست و یا شکایات بزهدیدگان و نیز رفتار مأموران گشت انتظامی ، آموزشهای گوناگونی در دورههای مختلف آموزش ، از جمله در دورههای استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتریها و پاسگاهها به آنان داده میشود. در غیر این صورت ، بزهدیدگان به روشهای انتقام خصوصی روی خواهند آورد که در آن صورت مشکلات پلیس دو چندان خواهد شد. مأموران باید با رضایت خاطر کامل به بزهدیدگان خدمات بدهند و مشکلات روزمره خانوادگی ، شغلی و… را در گفتار و رفتار خود دخیل نکنند و مأموران پلیس باید بدانند که آنچه برای آنان ممکن است تنها یک پرونده از میان پروندههای بسیار باشد ، اغلب برای بزهدیده اهمیتی اساسی دارد. احترام و شأن انسانی اساسی قائل شدن برای بزهدیده میتواند سودهای بسیاری به بار آورد. این مسئله به بزهدیده اطمینان خاطر میدهد که عدالت اجرا میشود. اجتماع بزهدیدگی را به طورکلی محکوم میکند و این امر برای بزهدیده مهم است. گفتن این سخن که بهبودی بزهدیده ، مسئلهای اساسی است. در عین حال ، رفتار با بزهدیدگان به شیوهای محترمانه ، اغلب موجب تمایل گستردهتر آنان برای ارائه کمک در فرآیند تحقیق و فرآیند قضایی خواهد شد.
ویژگیهای اخلاقی عمومی پلیس ، یعنی ویژگیهای اخلاقیای که هر یک از مأموران پلیس در انجام مأموریتها و وظایف خویش در برابر هر یک از مراجعان اعم از بزهدیدگان و بستگان آنان و سایر افراد باید داشته باشند شامل:
درستکاری و صداقت در قول و عمل در تنظیم صورت جلسات
پاسخگو بودن مأموران پلیس در زمینه فعالیتها و قصوراتشان
رعایت ترتیبات قانونی و قاطعیت در اجرای قانون
رعایت ادب و احترام در برخورد با مراجعان
رعایت برابری و عدم تبعیض در برخورد با بزهدیدگان
رازداری نسبت به اسرار بزهدیدگان و بستگان آنان ، به ویژه این که بزهدیدگان با اطمینان کامل ، هر آنچه را در کشف جرم و شناسایی بزهکاران ممکن است مؤثر باشد ، بیمحابا اظهار میکنند