منشور حقوق مراجعین به پلیس، منشور اخلاقی پلیس

حقطلبی و دفاع از مظلوم
عشق و علاقه به کار پلیسی و خدمت به مردم
پرهیز از ظلم به مردم به ویژه اقشار ضعیف و فقیر جامعه
حقگویی و حقنویسی در تحقیقات و گزارشها
ب-منشور اخلاقی پلیس: بر اساس استانداردسازی و تعادل رفتار کارکنان کلانتریها که از سوی معاونت آموزش ناجا منتشر شده ، منشور اخلاقی پلیس به شرح ذیل است:
برای دفاع از اسلام و آرمانهای انقلاب از هیچ تلاشی فروگذاری نکنم
در تمام طول حیات سازمانی خویش ، رهکردهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و نیز فرامین فرمانده معظم کل قوا را سرلوحه عمل خویش قرار دهم
دستورها ، اوامر و رهکردهای فرماندهان خویش را جامه عمل بپوشانم و برای تقویت و بسط نظام سلسله مراتب سازمان ، بیش از پیش تلاش کنم
خدمت به مردم کشورم را از هر قوم و آیین و قشری که باشند ، به منزله یک تکلیف بنیادی و وظیفه اساسی بنگرم و برای افزایش امنیت و آرامش آنان ، از همه توان و نیروی خود بهره گیرم
تمام شهروندان را بهمنزله خواهران و برادران دینی و ملی خویش بنگرم و از هر نوع اجحاف در حق آنان ، قصور در برابر خواستههای مشروعشان و خشونت و تعدی اعم از تعدی جسمی و کلامی در برابر آنان بپرهیزم
همکاران خود را برای قانونمند عمل کردن ، رعایت سلسله مراتب و خدمت بیدریغ و بیچشم داشت به مردم و جامعه ترغیب و تشویق کنم
پیوسته برای افزایش دانش و آگاهی ، بهبود تعامل و روابط اجتماعی ، افزایش تراز عملکرد و کارآیی ، کنترل هیجانات منفی و کنشهای کژ مدارانه و پرورش و تقویت سجایای اخلاقی خود و همکارانم گام بردارم
در صورت ارتکاب هر نوع خطا و تخلفی ، خواه در سازمان یا در برابر مردم ، برای جبران و اصلاح آن ، بیدرنگ گام بردارم
تمام توان خود را برای افزایش اقتدار ، منزلت و شأن اجتماعی نیروی انتظامی به کار گیرم و از ارتکاب هر نوع کنشی که موجب تقلیل شأن و منزلت پلیس در جامعه شود ، بپرهیزم
در قلمرو مسئولیت و مأموریت خویش ، برای افزایش کارآیی و توسعه ، کارکرد مطلوب ناجا در جامعه تلاش کنم
بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس
الف-توجه به بزهدیده و حقوق او: قوانین و مقررات بسیاری از کشورها و نیز مطالعات و تحقیقات تا حدود زیادی بزهکار محور بودهاند و به حقوق مختلف او اشاره کردهاند مثل حق داشتن وکیل ، رسیدگی به جرایم در دادگاهها به صورت علنی و… اما در کنار آن نیازمند گونههای متعدد حمایت از بزهدیدگان هستیم که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا همان طور که بزهکار حق دارد وکیل تسخیری داشته باشد ، بزهدیده هم باید وکیل داشته باشد تا با وجود آسیبهای ناشی از جرم ، مجبور نباشد شخصاً به دفاع از خویش بپردازد یا با هزینه شخصی خود اقدام به اخذ وکیل کند تا عدالت در مورد جرم ارتکابی اجرا شود.
ب-منشور حقوق مراجعان به کلانتریها و پاسگاهها: بر اساس این منشور به مأموران پلیس آموزش داده میشود ، کسانی که به کلانتریها یا پاسگاهها مراجعه میکنند:
از هر جنس و پیرو هر دین و مذهب و متعلق به هر قوم و قشری که باشند ، از حقوق برابر و یکسان برخوردارند