پیوسته برای افزایش دانش و آگاهی ، بهبود تعامل و روابط اجتماعی ، افزایش تراز عملکرد و کارآیی ، کنترل هیجانات منفی و کنشهای کژ مدارانه و پرورش و تقویت سجایای اخلاقی خود و همکارانم گام بردارم
در صورت ارتکاب هر نوع خطا و تخلفی ، خواه در سازمان یا در برابر مردم ، برای جبران و اصلاح آن ، بیدرنگ گام بردارم
تمام توان خود را برای افزایش اقتدار ، منزلت و شأن اجتماعی نیروی انتظامی به کار گیرم و از ارتکاب هر نوع کنشی که موجب تقلیل شأن و منزلت پلیس در جامعه شود ، بپرهیزم
در قلمرو مسئولیت و مأموریت خویش ، برای افزایش کارآیی و توسعه ، کارکرد مطلوب ناجا در جامعه تلاش کنم
بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس
الف-توجه به بزهدیده و حقوق او: قوانین و مقررات بسیاری از کشورها و نیز مطالعات و تحقیقات تا حدود زیادی بزهکار محور بودهاند و به حقوق مختلف او اشاره کردهاند مثل حق داشتن وکیل ، رسیدگی به جرایم در دادگاهها به صورت علنی و… اما در کنار آن نیازمند گونههای متعدد حمایت از بزهدیدگان هستیم که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا همان طور که بزهکار حق دارد وکیل تسخیری داشته باشد ، بزهدیده هم باید وکیل داشته باشد تا با وجود آسیبهای ناشی از جرم ، مجبور نباشد شخصاً به دفاع از خویش بپردازد یا با هزینه شخصی خود اقدام به اخذ وکیل کند تا عدالت در مورد جرم ارتکابی اجرا شود.
ب-منشور حقوق مراجعان به کلانتریها و پاسگاهها: بر اساس این منشور به مأموران پلیس آموزش داده میشود ، کسانی که به کلانتریها یا پاسگاهها مراجعه میکنند:
از هر جنس و پیرو هر دین و مذهب و متعلق به هر قوم و قشری که باشند ، از حقوق برابر و یکسان برخوردارند
از بدو ورود به کلانتری باید با عزت و احترام به قسمت یا دایره مورد درخواست راهنمایی شوند
در زمان انتظار باید در مکانی ایمن و راحت منتظر بمانند
بلافاصله پس از حضور در قسمت یا دایره مورد درخواست ، باید از مشخصات مأمور پرونده خویش و هر نوع اطلاعات ضروری دیگر مطلع شوند
باید بتوانند بدون ترس و لکنت زبان اظهارات خویش را مطرح کنند
باید اطمینان حاصل کنند که اسرار پرونده آنان هرگز در نزد افراد یا مراجع غیرذیصلاح افشا نمیشود
نباید ابعاد زندگی خصوصی آنان مورد استنطاق و تفتیش قرار گیرد ، مگر در موارد ضروری و در چارچوب قانون
در مدت حضور در کلانتری از آب آشامیدنی بهداشتی ، سرویس بهداشتی مناسب ، نمازخانه مطلوب و فضای انتظار مناسب بهرهمند باشند
درخواست یا تقاضای قانونی آنان باید بدون اتلاف وقت برآورده شود
در صورت نیاز ، باید با رعایت نوبت و بدون اتلاف وقت بتوانند درخواست یا نظرات خویش را به اطلاع رئیس کلانتری یا جانشین او برسانند
نباید از جانب هیچ یک از کارکنان کلانتری یا سایر مراجعان مورد بیمهری ، پرخاش یا بیحرمتی قرار گیرند
در صورت ناخرسندی از عملکرد ، برخورد و منش کارکنان کلانتری باید بتوانند بدون واهمه شکایت خویش را به مراجع بالاتر منعکس کنند.
بزهدیده کسی است که به رغم تحمل بزه ، در چرخ دندههای عدالت کیفری افتاده و اگر نظام عدالت کیفری و اجزا و عناصر آن ، او را به رسمیت نشناسند و حقوق او را مورد تأیید قرار ندهند ، بدون تردید مشمول بزهدیدگی مضاعف خواهد شد. از آن جمله است حقوقی که بزهدیده در مرحله رسیدگی و تحقیقات و تعقیبهایی که توسط پلیس صورت میگیرد از آنها برخوردار است. در شناسایی نیازها و حقوق بزهدیده باید بین نیازها و حقوق مشترک همه بزهدیدگان و نیازها و حقوق خاص تفکیک قایل شویم. خاص بودن مؤلفهها و عوامل مختلفی از جمله نوع جرم ، مکان و زمان ارتکاب جرم است. به عنوان نمونه ، کسانی که در روستاها یا شهرهای کوچک جرم علیهشان اتفاق میافتد همواره همان نیازی را که یک بزهدیده در شهرهای بزرگ مانند تهران دارد ندارند. در شهرهای کوچک ، به خاطر همبستگی قویتر اجتماعی و شناخت بیشتری که مردم از هم دارند ، یک بزهدیده ممکن است آسیب عاطفی بیشتری متحمل شود تا کسی که در شهر بزرگتری که این هم بستگی وجود ندارد یا ضعیفتر است ، بزهدیده واقع شود. به اعتبار سن بزهدیدگان ، جنسیت بزهدیدگان یا نوع جرم نیز نیازها خاص میشوند.
گفتار دوم: توجه و همدردی به بزهدیده