می 17, 2021

مهارتهای ارتباطی ، اجتماعی و فرهنگی

رمزگذاری
انتقال باواسطه
رمزگشایی منبع
( شکل 2-1 ) – الگوی فرایندی ارتباطات
منبع : فرهنگی ،1384 : 419
2-9-1 . فرستنده
می تواند یک فرد ، گروه یا سازمان باشد که درصدد است تا با گیرنده خاصی ارتباط برقرار کند. گیرندگان ممکن است افراد، گروهها یا سازمانها باشند .
38
2-9-2 . رمزگذاری
فرایندارتباط، رسماً زمانی آغاز می شود که فرستنده عقیده یا تفکری را رمزگذاری می کند. رمزگذاری، تفکرات ذهنی را به شکل یک رمز یا زبانی که بتواند برای سایر افراد هم قابل فهم باشد در می آورد .
2-9-3 . پیام
ثمره رمزگذاری، به وجود آمدن یک پیام است. دو نکته مهم در مورد پیام وجود دارد که باید همواره آن را به خاطر سپرد :
الف)پیامها اصولاً در برگیرنده چیزی بیش از آنچه که با چشم قابل رویت است می باشد، مثلاً پیامی حاوی یک دستور کاری است که می تواند واکنشهای عاطفی یا احساسی را به دنبال داشته باشد .
ب) پیامها باید باکانال مورد استفاده جهت انتقال پیام هماهنگ باشند .
2-9-4 . انتخاب یک واسطه
می توان از رسانه های ارتباطی و وسایل گوناگونی برای برقراری ارتباط استفاده کرد. رسانه های ارتباطی شامل مکالمات رو در رو، صحبت های تلفنی، کامپیوتر، ماشین حساب، پست الکترونیکی و ….. را شامل می شود .
2-9-5 . رمزگشایی
رمزگشایی به عبارتی ترجمه یا تفسیر خاص دریافت کننده از پیام رمزگذاری شده است که شامل ترجمه لفظی، شفاهی یا جنبه های بصری یک پیام می باشد. گیرنده ها بر پردازش اطلاعات اجتماعی تکیه می کنند تا بتوانند مفهوم یک پیام را در حین رمزگشایی نیز تعیین کنند. رمز گشایی یکی از علل عمده سوء تعبیر در ارتباط میان فرهنگی و بین نژادی محسوب می شود، زیرا رمزگشایی توسط گیرنده تابع ارزشهای اجتماعی و فرهنگی می باشد و ممکن است برای فرستنده این ارزشها قابل درک نشود.
39
2-9-6 . ایجاد مفهوم
الگوی ادراکی ارتباط بر مبنای این عقیده قرار دارد که گیرنده مفهوم پیام را در ذهن خود پردازش می کند. بنابراین تعبیر گیرنده از پیام ممکن است با آنچه مد نظر فرستنده است متفاوت باشد. بدین ترتیب، دریافت کنندگان پیام، براساس تعبیرات شخصی خود عمل می کنند نه براساس تعبیرات و مقاصد فرستندگان پیام .
2-9-7 . باز خورد
پاسخی که گیرنده در قبال پیام ارائه می کند، معمای حلقه بازخورد است. در این مرحله از فرآیند ارتباطات، گیرنده تبدیل به فرستنده می شود، پیام را رمز گذاری کرده و سپس آن را برای فرستنده اصلی ارسال می دارد وی نیز این پیام را رمزگشایی و تفسیر می کند، همانگونه که مشاهده می گردد، از بازخورد جهت بررسی نحوه ادراک دریافت کننده از پیام ارسال شده، استفاده می گردد و به این ترتیب دریافت کننده چگونگی استنباط خود از پیام فرستنده را به وضوح بیان می دارد .
2-9-8 . اختلال
نشانگر هرآن چیزی است که در انتقال و درک پیام دخالت کرده و برتمام پیوندهای فرآیند ارتباطات اثر می گذارد. اختلال شامل عواملی از قبیل اختلال کلام، ارتباطات تلفنی ضعیف، دست خط ناخوانا، آمارهای اشتباه موجود در یک یادداشت یا گزارش، بینایی یا شنوایی ضعیف و فاصله فیزیکی موجود میان فرستنده و گیرنده می باشد، مدیران از طریق کاهش اختلالات به شیوه های گوناگون می توانند باعث بهبود و ارتقای مهارتهای ارتباطی شوند . ( کریتنر، فرهنگی و دیگران ،1384 :424 -421)