مهارت روابط صمیمانه با دیگران، رتبه بندی مولفه های برون گرا

جدول4-28- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و عدالت سازمانی………………………164
جدول4-29- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای کلامی و سن………………………………………….165
جدول4-30- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای کلامی و سابقه خدمت…………………………..165
جدول4-31- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای کلامی و میزان تحصیلات……………………..165
جدول4-32- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای کلامی و درآمد ماهیانه………………………….166
جدول4-33- توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی برحسب جنسیت………………………………………………….166
جدول4-34- توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی بر حسب وضعیت تاهل………………………………………….167
جدول4-35- ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی شخصیتی و مهارتهای ارتباطی از دیدگاه خود کارمند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………167
جدول4-36- ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی سازمانی و مهارتهای ارتباطی از دیدگاه خود کارمند………………………………………………………………………………………………………………………………………..168
جدول 4-37- رتبه بندی مولفه های برون گرا………………………………………………………………………………..168
جدول 4-38- رتبه بندی مولفه های درون گرا……………………………………………………………………………….169
جدول4-39- رتبه بندی مولفه های سازگار……………………………………………………………………………………169
ح
جدول4-40- رتبه بندی مولفه های اجتماعی………………………………………………………………………………..170
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-41- رتبه بندی مولفه های هنرمند…………………………………………………………………………………….170
جدول4-42- رتبه بندی مولفه های اعتماد سازمانی……………………………………………………………………….171
جدول4-43- رتبه بندی مولفه های عدالت سازمانی……………………………………………………………………….171
جدول4-44- رتبه بندی مولفه های مهارتهای کلامی……………………………………………………………………..172
جدول4-45- رتبه بندی مولفه های مهارتهای غیر کلامی………………………………………………………………172
جدول4-46- رتبه بندی مولفه های مهارت روابط صمیمانه با دیگران……………………………………………173
جدول4-47- رتبه بندی مولفه های مهارت سازگاری با دیگران……………………………………………………..173
جدول4-48- رتبه بندی مولفه های شخصیتی………………………………………………………………………………..174
جدول4-49- رتبه بندی مولفه های سازمانی…………………………………………………………………………………..174