مهارت های حل مساله / تصمیم گیری

Business man observing fast speed dataflow.

انتخابای تحصیلی و شغلی دو نمونه از تصمیماتی هستن که به توانایی در این بعد از مهارتای زندگی مربوط می شن . گازدا مطرح کرد که این بعد از مهارتای زندگی مراحلی داره که این مراحل عبارتند از جهت گیری کلی ، تعریف مسئله یا مشکل، ارائه راه حل، آزمایش راه حلا ، و اراده کردن. به نظر ایشون هر چند اصطلاح حل مسئله و اراده کردن همراه با هم یه بعد از مهارتای زندگی رو تشکیل میده اما بین اونا تفاوت هست . اصطلاح حل مسئله در مورد اموری که دارای یه راه حل مناسب و مشخص هستن به کار میره . اما اصطلاح اراده کردن بیشتر در مورد موقعیتایی به کار میره که با موضوعات و مسائلی که راه حل مشخص و مناسب ندارن ، سرو کار دارن ( داردن و گازدا ، ۱۹۹۶) .

اراده کردن

 

 

۲-۳-۳ مهارتای مربوط به سلامت جسمی / حفظ سلامتی

این نوع از مهارتای زندگی شامل مهارتایی هستن که مربوط به رشد حرکتی و تعادل ، حفظ تغذیه مناسب ، کنترل وزن ، سلامت جسمی ، ورزش جنبه های فیزیولوژیکی جنسی ، کنترل استرس و انتخاب فعالیتای تفریحی می شه( کادیش و همکاران ، ۲۰۰۱به نقل از محمد خانی،۱۳۸۰).

ورزش

سلامت جسمی بسیار نزدیک و وابسته به سلامت روانیه . عوامل چند گانه ای هم روی جنبه های جسمی و هم در جنبه روانی تاثیر میذاره از جمله جذابیت جسمی ، تناسب کلی بدن ، وزن بدن خود فکر یا تصور از خود ، عزت نفس ،منزلت اجتماعی و تعامل با بقیه.  تاکروپیج (۱۹۹۴) ، طی مطالعه ای رو کردن که آدمایی که عزت نفس بالاتری دارن،بیشتر نیازای اجتماعی اونا تحقق پیدا کرده و کمتر احساس استرس می کنن . همه این جنبه هایی که تجربه می کنن یه راه موثری واسه حفظ تندرستی هستن ( پیکلسیمر و هوپر ، ۱۹۹۸به نقل از علیمردانی،۱۳۸۰).

استرس

اصول متنوعی واسه رشد سبک زندگی به وسیله گازدا ( ۱۹۸۷) ،فرض شده . از جمله این اصل که یه سبک سالم زندگی به جای اینکه به عنوان سبک هدف مورد نظر قرار گیرد باید به عنوان یه روند در نظر گرفته شه . هم اینکه اونا پنج هدف رو واسه این بعد از مهارتای زندگی (سلامت جسمی / حفظ سلامتی ) مشخص کردن .

  • احساس خوب داشتن و شور وشوق و علاقه واسه زندگی
  • سلامت جسمی داشتن
  • محفوظ موندن از بیماریهای واگیردار و مسری
  • محفوظ موندن از خشونت و تصادفات
  • به کمترین حد ممکن رسوندن وقوع و شدت بیماریهای جسمی و طولانی

۲-۳-۴ مهارتای رشد هویت / هدف در زندگی

این نوع از مهارتای زندگی شامل مهارتای لازم جهت افزایش رشد هویت فردی و شناخت عاطفی هیجانی از جمله خودکنترلی ، حفظ دیدگاه مثبت نسبت به خود ، سازگاری با محیط ، تعیین ارزشها ، رشد نقش جنسیتی و در پیش گرفتن تصمیمات اخلاقیه (کادیش ، گلاسر ، کالهون و گینتر ، ۲۰۰۱به نقل از محمد خانی،۱۳۸۰).

نوجوانان در این سن با هویت اجتماعی ، جنسیتی ، تحصیلی و شغلی خود مواجه می شن . میوز [۱](۱۹۹۳) ، دریافت که رشد و پشتیبانی اجتماعی به وسیله دوستان در موقعیت تحصیلی ، رشد هویت شغلی رو بر می انگیزد . ایشون هم اینکه دریافت که والدین بیشتر در مورد