موادی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در موضوع آموزش و آموزشای علاوه بر خدمت

موادی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در موضوع آموزش و آموزشای علاوه بر خدمت:

ماده 44 – مراکز و دوره های آموزشی نظامیان کادر ثابت به توضیح زیره:

الف – آموزشگاه نظامی .

ب – دوره تخصصی .

ج – دوره سرپرستی .

د – دانشکده علوم نظامی .

ه – دوره مقدمات رسته ای .

و – دوره عالی رسته ای .

ز – دوره آموزش نظامی .

ح – دانشکده فرماندهی و ستاد.

ط – دانشگاه علوم هدف دار .

تبصره – نیروها و سازمانا می تونن در صورت ضرورت با هماهنگی ستاد مشترک علاوه بر آموزشای فوق دوره های عرضی آموزشی و تخصصی رو واسه پرسنل تشکیل.

ماده 46 – دوره تخصصی .

دوره های تخصصی واسه تکمیل رسته و تخصص پرسنل بین درجات استواردومی و استواریکمی به مدت دست کم 6 ماه تشکیل می شه. نیروها و سازمانها وظیفه دارن نسبت به تشکیل این دوره ها طوری اقدام کنه که کلیه پرسنل بعد از درجه استواردومی بتونن به موقع این دوره رو طی کنه. اساسنامه و برنامه های آموزشی باید طوری تنظیم شه که فارغ التحصیلان اون بتونن از عهده مشاغل درجات استواریکمی تا ستوان یکمی برآیند. رسیدن این پرسنل به درجات استواریکمی و ستوان سومی به شرط موفقیت درزمان این دوره س.

ماده 47 – دوره سرپرستی .

دوره های سرپرستی واسه کلیه پرسنلی که با مدرک پائین تر از دیپلم استخدام شده و به درجه ستوان سومی نائل گردیده ان طبق نیاز در همه یگانا و سازمانا به مدت دست کم 3 ماه تشکیل می شه. رسیدن این پرسنل به درجات ستوان دومی و ستوان یکمی به شرط موفقیت درزمان این دوره س.

ماده 48 – نیروها و سازمانا می تونن دوره سرپرستی و دوره تخصصی رو به شکل پشت سر هم تو یه مرحله اجرا کنه و هم اینکه می تونن بخشی از این دوره رو به شکل آموزش بین خدمت بکنن.

ماده 50 – دوره مقدماتی رسته ای .

دوره های مقدماتی رسته ای طبق نیاز، به خاطر آموزش مقدماتی واسه رستهای نیاز به فارغ التحصیلان دوره های اول و دوم دانشکدهای علوم نظامی و قبل از اعزام به یگانا به مدت دست کم 6 ماه در نیروها تشکیل می شه.

ماده 51 – دوره عالی رسته ای .

دوره های عالی رسته ای در درجات ستوان یکمی و سروانی به مدت دست کم 6 ماه واسه همه پرسنل فارغ التحصیل دوره های مقدماتی رسته ای و پرسنلی که در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته شن، و از آموزش قبلی اونا دست کم چار سال گذشته باشه متناسب با رستهای اونا تشکیل می شه. رسیدن به درجه سرگردی واسه مثل این پرسنل به شرط طی این دوره س.

 

ماده 56 – پرسنلی که به هر کدوم از مراکز و دوره های آموزشی پیش بینی شده در این قانون اعزام می شن، باید امکان و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت و کیفیت و اهمیت دوره آموزشی ، دست کم دو برابر مدت تحصیل بعد از تموم شدن اون رو داشته باشن. این مدت در اساسنامهای آموزشی مشخص می شه.

ماده 58 – آموزشای ارتش باید به شکلی برنامه ریزی و اجرا شه که نیاز سازمان مربوط رو به بهترین راه مرتفع کرده ، ارتش رو به طرف خودکفایی جهت بده و در زمان صلح هم پرسنل از عهده انجام وظایف مقرر در اصل 147 قانون اساسی برآیند.

چیزی که روی کاغذه، برنامه س و چیزی که تو ذهن شماس، خیال

2-2-4-5    موادی از قانون سپاه پاسداران انقلاب ایران در موضوع آموزش و آموزشای علاوه بر خدمت:

ماده 34 – دوره های آموزشی پرسنل کادر ثابت و بسیجی ویژه به توضیح زیره:

الف – دوره عمومی پاسداری .

ب – دوره تخصصی ابتدایی .

ج – دوره تخصصی تکمیلی .

د – دوره سرپرستی .

ه – دوره های علمی و تخصصی .

و – دوره های علوم پایه نظامی .

ز – دوره مقدماتی رسته ای .

ح – دوره عالی رسته ای .

ط – دوره فرماندهی و ستاد.

ی – دوره عالی جنگ .

ک – دوره علوم هدف دار .

تبصره – نیروها و سازمانهای وابسته به سپاه می تونن در صورت ضرورت با هماهنگی ستاد کل سپاه علاوه بر آموزشهای فوق دوره های عرضی آموزشی تخصصی رو واسه پرسنل تشکیل.

ماده 35 – مراکز آموزشی سپاه به توضیح زیره:

الف – دبیرستانها و هنرستانهای سپاه .

ب – آموزشگاه نظامی .

ج – دانشکدهای علوم و فنون نیروها.

د – دانشکده فرماندهی و ستاد.

ه – دانشکده علوم هدف دار .

و – دانشگاه امام حسین (ع ) شامل دانشکده علوم پایه نظامی و دانشکدهای علمی و تخصصی .

تبصره 1 – دانشکده علوم و فنون نیروها از دید علمی به دانشگاه امام حسین (ع ) وابسته بوده و به وسیله نیروها اداره می شه.

تبصره 2 – دانشکده عقیدتی – سیاسی و بقیه مراکز آموزش رسته ای عقیدتی – سیاسی سپاه زیر نظر جزوه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اداره می شه.

ماده 39 – دوره آموزش تخصصی تکمیلی . دوره های تخصصی تکمیلی واسه تکمیل تخصص پرسنل کادر ثابت نظامی با داشتن درجه رزم آوریکمی به مدت دست کم 6 ماه در دانشکدهای علوم و فنون نیروها تشکیل می شه و نیروها موظف هستن نسبت به تشکیل این دوره ها طوری اقدام کنه که کلیه پرسنل با داشتن درجه رزم آوریکمی بتونن به موقع این دوره رو طی کنه. برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم شه که فارغ التحصیلان اون بتونن از عهده مشاغل درجات رزمداردومی و رزمداریکمی برآیند. رسیدن به درجه رزمداردومی به شرط موفقیت درزمان این دوره س.

ماده 40 – دوره آموزش سرپرستی .

این دوره واسه پرسنل موضوع تبصره یه ماده 77 این قانون در درجه رزمداریکمی به مدت دست کم 6 ماه طبق نیاز در دانشکدهای علوم و فنون نیروها تشکیل می شه. برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم می شه که فارغ التحصیلان اون بتونن از عهده مشاغل درجات ستوان سومی تا

ستوان یکمی برآیند. رسیدن این پرسنل به درجه ستوان سومی به شرط موفقیت درزمان این دوره س.

تبصره – سپاه می تونه دوره های آموزش تخصصی تکمیلی و سرپرستی رو به شکل پشت سر هم تو یه مرحله اجرا کنه و هم اینکه می تونه بخشی از این دوره ها رو به شکل آموزش بین خدمت بکنه.

ماده 43 – دوره آموزش مقدماتی رسته ای .

دوره های مقدماتی رسته ای طبق نیاز به خاطر آموزش مقدماتی واسه رستهای نیاز به فارغ التحصیلان دانشکدهای علوم پایه نظامی و قبل از شروع به خدمت اونا ، دست کم به مدت شش ماه در دانشکده علوم و فنون نیروها تشکیل می شه.

تبصره – فارغ التحصیلان دوره اول علوم پایه که موفق به ورود به دوره نشن پس از گذراندن دوره مقدماتی رسته ای با داشتن بیشترین حد 27 سال سن می تونن در آزمون دوره دوم علوم پایه نظامی شرکت کنه.

ماده 44 – دوره آموزش عالی رسته ای .

دوره های عالی رسته ای در درجات ستوان یکمی و سروانی به مدت دست کم 6 ماه واسه همه پرسنل فارغ التحصیل دوره های مقدماتی رسته ای و پرسنلی که در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته می شن و از آموزش قبلی اونا دست کم 4 سال گذشته باشه متناسب با رستهای اونا طبق مورد در دانشکدهای علوم و فنون نیروها یا دانشکدهای علمی تخصصی دانشگاه امام حسین (ع ) تشکیل می شه. رسیدن به درجه سرگردی مثل این پرسنل به شرط طی این دوره س.

ماده 52 – اساسنامه ، مواد و برنامه های آموزشی هر کدوم از دوره ها و مراکز آموزشی با در نظر گرفتن مواد مندرج در این قانون و قوانین آموزشی کشور به وسیله ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل می رسه.

تبصره 1 – تهیه اساسنامه و برنامه های آموزشی دوره ها و مراکز آموزشی رسته عقیدتی – سیاسی به عهده نمایندگی ولی فقیه در سپاهه.

تبصره 2 – برنامه های آموزشهای عقیدتی – سیاسی دوره ها با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه و مواد آموزشهای عقیدتی – سیاسی و حفاظت اطلاعات دوره ها، به وسیله نماینده ولی فقیه و حفاظت اطلاعات در سپاه تهیه می شه.

ماده 53 – آموزشهای سپاه باید به شکلی برنامه ریزی و اجرا شه که نیاز سازمان مربوط رو به بهترین راه مرتفع کرده و سپاه رو به طرف خودکفایی جهت بده و در زمان صلح هم، پرسنل از عهده انجام وظایف مقرر در اصل 147 قانون اساسی بر آیند.

چیزی که روی کاغذه، برنامه س و چیزی که تو ذهن شماس، خیال

ماده 54 – سپاه موظفه واسه تقویت بینش عقیدتی – سیاسی و بالا بردن علم و توان نظامی پرسنل در بین خدمت ، نسبت به منتشر کردن نشریات و برگزاری اردوهای آموزشی ، سفرهای علمی و دوره های کوتاه مدت توجیهی و هم موندگاری آموزش اقدام کنه.

ماده 55 – سپاه موظفه در کلیه آموزشها و در بین خدمت برنامه های لازم رو به خاطر کسب آمادگی جسمی پرسنل ، متناسب با ماموریتها پیش بینی و اجرا کنه.

ماده 56 – پرسنلی که به هر کدوم از مراکز و دوره های آموزشی پیش بینی شده در این قانون اعزام می شن باید فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت و کیفیت و اهمیت دوره آموزش به اندازه دست کم دو برابر مدت تحصیلی بعد از تموم شدن اون رو داشته باشن.

این مدت در اساسنامهای آموزشی تعیین می شه.

2-2-4-6    آموزش  علاوه بر خدمت در ناجا:

ماده 33 ـ دوره‌های آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به توضیح زیر می‌باشه:

الف ـ دوره‌های عمومی انتظامی‌.

ب ـ دوره‌های تخصصی‌.

ج ـ دوره علمی‌.

د ـ دوره‌های سرپرستی‌.

هـ ـ دوره‌های تخصصی تکمیلی‌.

و ـ دوره‌های کاردانی علوم و فنون انتظامی‌.

ز ـ دوره‌های کارشناسی علوم و فنون انتظامی‌.

ح ـ دوره‌های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی‌.

ط ـ دوره فرماندهی و مدیریت عالی انتظامی‌.

ی ـ دوره عالی امنیت‌.

 

تبصره 1 ـ عناوین دوره‌های بندهای (و)، (ز)، (ح‌)، (ط‌) و (ی‌) از نظر طبقه‌بندی مشاغل و استخدام و ارتقا در نیروی انتظامی کاربرد داره و واسه دادن مدارک تحصیلی برابر ماده (54) اقدام می شه.

تبصره 2 ـ نیروی انتظامی می‌تونه درصورت ضرورت علاوه بر دوره‌های نامبرده نیازمندیهای آموزشی دیگه خود رو به شکل آموزشهای عرضی (تخصصی کوتاه مدت و علاوه بر خدمت‌) اجرا کنه.

تبصره 3 ـ در جهت پیشرفت همکاریهای مشترک‌، آگاهی از آخرین یافته‌های علمی و تخصصی در بقیه نیروهای مسلح و تأمین بخشی از نیازمندیهای آموزشی تخصصی‌، نیروی انتظامی می‌تونه نسبت به اعزام کارکنان دارای شرایط خود به کلیه دوره‌های قبول شده اون نیروها اقدام و سهمیه مناسب در دوره‌های آموزشی خود برابر درخواست اونا پیش‌بینی کنه.

ماده 34 ـ مراکز آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به توضیح زیر می‌باشه:

الف ـ مراکز آموزش عمومی‌.

ب ـ آموزشگاههای علمی ـ تخصصی‌.

ج ـ واحدهای آموزشی‌.

د ـ دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی‌.

هـ ـ دانشکده فرماندهی و ستاد.

تبصره 1 ـ به مجموعه دانشکده‌های نیروی انتظامی «دانشگاه علوم انتظامی امین» گفته می‌شه.

تبصره 2 ـ تأسیس و ایجاد مراکز آموزشی موضوع این ماده با هماهنگی وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری به شرط تأمین اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوره‌.

ماده 38 ـ دوره‌های تخصصی تکمیلی به خاطر تکمیل تخصص و به روز اومد کردن علم رسته‌ای کارکنان پایور نیروی انتظامی واسه رسیدن به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص متناسب با رسته‌، رشته و مشاغل نیروی انتظامی دست کم به مدت یه ماه طبق مورد در دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشکده‌های علوم و فنون‌، آموزشگاههای علمی ـ تخصصی و واحدهای آموزشی اجرا می‌شه.

نیروی انتظامی مکلفه نسبت به تشکیل این دوره‌ها طوری اقدام کنه که کلیه کارکنان بتونن به موقع این دوره‌ها رو طی کنه. برنامه آموزشی این دوره‌ها باید طوری تنظیم شه که علم آموختگان اون از عهده مشاغل در درجات یا رتبه‌های بالاتر برآیند.

تبصره 1 ـ دوره‌های آموزشی که در مراکز آموزش برون سازمانی ارائه می‌شه و محتوای اون با نیاز علم رسته‌ای نیروی انتظامی مطابقت داره برابر دوره تخصصی تکمیلی حساب می‌شه.

تبصره 2 ـ کارکنانی که هر کدوم از دوره‌های آموزشی مندرج در ماده (33) این قانون رو طی کنه از طی دوره تخصصی تکمیلی همون دوره ترفیع معاف می‌باشن.

تبصره 3 ـ دست کم مدت آموزش در مقاطع استوار یکمی و ستوان سومی و سروانی و سرگردی دو ماه هستش.

ماده 39 ـ دوره سرپرستی به خاطر گرفتن توانمندی لازم جهت تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت جزء واسه کارکنانی که از درجه استوار یکمی یا رتبه برابر به درجه ستوان سومی یا رتبه برابر نایل گردیده‌ان به مدت دست کم سه ماه متناسب با رسته خدمتی در دانشکده‌های علوم و فنون اجرا می‌شه رسیدن به درجه ستوان دومی یا رتبه برابر به شرط موفقیت درزمان این دوره می‌باشه. علم آموختگان این دوره از سه ماه ارشدیت برخوردار می‌گردند.

ماده 42 ـ واحدهای آموزشی به خاطر ارائه آموزش‌های تخصصی تکمیلی و عرضی ایجاد می‌شه.

نیروی انتظامی می‌تونه با در نظر گرفتن نیاز خود نسبت به ایجاد این واحدها در تابعیت یگانهای کلی خود اقدام کنه.

*کارمندان در طول خدمت علاوه بر طی دست کم یکی از دوره‌های تخصصی تکمیلی در فاصله هر ترفیع می‌تونن با رعایت شرایط و قوانین لازم واسه تصدی مشاغل مدیریتی جزء، دوره سرپرستی و واسه تصدی مشاغل مدیریت میانی‌، دوره فرماندهی و مدیریت و واسه تصدی مشاغل مدیریت عالی‌، دوره عالی امنیت رو طی کنه.

ماده 64 ـ اعزام کارکنان به هر کدوم از دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده در این قانون به شرط اینه که امکان و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت‌ ، کیفیت و اهمیت دوره آموزشی رو دست کم به مدت دوبرابر زمان تحصیل داشته باشن.

تبصره ـ نیروی انتظامی موظفه ترتیبی در پیش گرفتن کنه که کارکنان دارای شرایط بتونن به موقع واسه طی دوره‌های مندرج در این قانون اعزام شن. در موارد استثنائی و نیازای سازمانی با تصویب فرمانده نیروی انتظامی فقط واسه یه دوره اعزام کارکنان به عقب می‌افتد.

ماده 65 ـ نیروی انتظامی می‌تونه بخشی از نیازای تخصصی خود رو با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم‌ ، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی ازطریق اخذ سهمیه و یا استخدام دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی بیرون از نیروی انتظامی تأمین کنه.

تبصره 1 ـ نیروی انتظامی موظفه همه ساله نیازمندیهای تخصصی و تحصیلی خود رو اعلام کنه تا کارکنان بتونن درصورت تمایل در رشته‌های مزبور تحصیل کنه.

تبصره 2 ـ نیروی انتظامی هزینه تحصیلی کارکنانی رو که در رشته‌های لازم در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحصیل می‌کنن پرداخت می‌کنه.

ماده 66 ـ نیروی انتظامی می‌تونه به خاطر مبادله علوم و تجربیات تخصصی در امور انتظامی و به شکل سیاستهای کلی کشور نسبت به اعزام کارکنان خود به بقیه کشورها و قبول افراد نیروهای انتظامی اونا جهت طی دوره‌های آموزشی اقدام کنه.

ماده 67 ـ نیروی انتظامی می‌تونه تجربیات منظم و یافته های تحقیقات علمی در رابطه و لازم خدمتی کارکنان رو که ممتاز شناخته می‌شن به عنوان بخشی از آموزشهای تخصصی تکمیلی طول خدمت قبول کرده و واسه اونا گواهی کفایت آموزش صادر کنه.

تبصره ـ اجرای این ماده طبق دستورالعملی هستش که به تصویب فرمانده نیروی انتظامی می‌رسد.

ماده 68 ـ نیروی انتظامی می‌تونه به خاطر پیشرفت تحصیلی کارکنان خود با به کار گیری امکانات آموزش از راه دور نسبت به برگزاری تموم یا یه تیکه از دوره‌های آموزشی موضوع ماده (33) این قانون با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط اقدام کنه.

ماده 69 ـ تغییر رسته خدمتی کارکنان نیروی انتظامی در طول خدمت طبق قوانین و رعایت ماده (28) این قانون لازمه گذروندن دوره‌های تخصصی لازم و یا قبولی در آزمون‌های مربوط به رسته جدید می‌باشه.