موضوع، ارزش در سازمان

آیا سرمایه فکری بر مهندسی و مدیریت نوآوری در سازمان های صنعتی تاثیر دارد؟
– پرسش های فرعی
آیا سرمایه فکری انسانی بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری انسانی بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری انسانی بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری انسانی بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان تاثیرگذار است؟
آیا سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان تاثیرگذار است؟
سرمایه فکری رابطه ای بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان تاثیرگذار است؟
1-6- متغیر های تحقیق
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم. همچنین باید بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد(ایران نژاد، ص 47: 1382). این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.
1-6-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد به عبارت دیگر متغیر مسنقل، متغیر روشنگر است. فرض می شود که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته است(ایران نژاد ، ص 48: 1382). در این تحقیق ، متغیر مستقل عبارت است از: سرمایه فکری که اطلاعات و گزارشات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد.
1-6-2- متغیر وابسته
می توان گفت متغیر وابـسته نـتیجه مـتغیر مستقل است. مـتغیر واـبسته متغیر معیار نیز نامیده می شود( منبع قبلی). در این تحقیق مدیریت نوآوری سازمان های صنعتی (درشرکت ملی پخش فرآرده های نفتی مرکز منطقه فارس) که با ابعاد 4 گانه طرح های باز پرداخت و پاداش در سازمان، راهبرد تجاری در سازمان، مزیت رقابتی در سازمان، زنجیره ارزش در سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، متغیروابسته می باشد.
1-7- قلمرو تحقیق