موضوع، روایات

-پاره ای از نظرات شهید اول در رجال و اصول
این نظریات بر اساس کتاب غایه المراد فراهم شده که کتاب استدلالی شهید اول است.
ا-شهرت روایی مرجع احدالمعارضین است.
2-شهرت روایی جابر ضعف سند می‌باشد.
3-شهید اول به روایت موثق عمل نمی‌کند.
پس از شیخ طوسی(460ه.ق) تا عصر محقق کرکی(940ه.ق) فقها به روایت موثق عمل نکرده اند و فقط به روایت صحیح و حسن و یا ضعیف منجبر به فتواهای اصحاب عمل کرده اند.
4-شهید اول پس از عصر شیخ طوسی، اولین کسی است که قاعدۀ اجماع را به معنای گستردۀ آن پذیرفته است.
5-مرسلات اصحاب اجماع قبول است.
6-مضمرات راویان ثقه، معتبر است.
7-مفهوم وصف حجت نیست.
8-اجماع منقول حجت است.
9- شهید اول نخستین کسی است که قاعدۀ شیخوخت را مطرح کرده و بدان تمسک جسته است، همانطور که در قاعدۀ اجماع نخستین فقیهی است که آن را دلیل وثاقت راویان دانسته است.
محقق کرکی(940ه.ق): شیخ نورالدین، ابوالحسن، علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، معروف به محقق کرکی یکی از دانشمندان بزرگ شیعه عصر صفوی است که با دارا بودن منزلت والا در حکومت وقت توانست تا حد زیادی احکام عالی فقه را از طریق قدرت حاکمه در جامعۀ ایران پیاده کند و مسائل حکومتی و اجتماعی فقه را با استدلال قوی مطرح کند. کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد او که متأسفانه همۀ مباحث فقه را دربر ندارد، دلیل این مدعاست.
-پاره ای از آراء و نظریات کرکی: کرکی مثل فقهای پیش از خود به روایات موثق عمل نمی‌کند؛ لذا روایات سکونی و عبدالله بن بکیر و ابان بن عثمان را رد کرده و در این زمینه بر خلاف قواعدالاحکام علامه حلی رفتار کرده است.
شهید ثانی(965 ه.ق): شیخ زین الدین بن علی عاملی شهید ثانی از فقهای بزرگ و متبحر امامیه است که در سخت ترین شرایط توانسته است تألیفات علمی‌بسیاری از خود به جای بگذارد به طوری که برخی از آنها به عنوان متن درس در حوزه های علمیه و دانشگاهها و مرجع استفادۀ محققان و مجتهدان است.
وی در طول عمر کوتاهش حدود شصت کتاب و رساله در موضوعات مختلف نگاشته است که غالباَ مورد استفادۀ علماء از گذشته تا به حال بوده است؛ مانند: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، روض الجنان فی شرح ارشاد الأذهان و تمهید القواعد الأصولیه و العربیه. برخی از آثار شهید ثانی مفقود شده و دسته ای هنوز به چاپ نرسیده است.
محمد بن علی عاملی جبعی (1009 ه.ق): معروف به صاحب مدارک الاحکام. وی از فقهای بزرگ امامیه و نوۀ دختری شهید ثانی است.
از او تألیفات ارزشمند و علمی‌بسیاری به جای مانده است، از آن جمله: مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، شرح الروضه البهیه، حاشیه بر استبصار و حاشیه بر تهذیب الاحکام.
حسین بن زین الدین (1011ه.ق): وی فرزند شهید ثانی و معروف به صاحب معالم است. وی از علماء و فقهای مشهور امامیه و صاحب کتاب درسی معروف اصول معالم الدین و ملاذ المجتهدین.