موضوع علم اقتصاد، حداکثرسازی سود

Creative digital arrows texture. Technology and media concept. 3D Rendering

نظام: نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی منطقی وجودداشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای یک هدف یا منظور باشد. 1
انواع نظامها :
ازنظرماهیت نظامها دارای انواع متفاوتی است :
نظام های تکوینی غیررفتاری : مثل منظومه شمسی، اعضاء بدن انسان، و…
نظامهای مصنوعی غیر رفتاری : مثل ساعت، دستگاه های تولید،ماشین آلات و…
نظامهای مصنوعی رفتاری : همانند نظام های اجتماعی، سیاسی واقتصادی. البته نظام های مصنوعی رفتاری براساس مبانی فلسفی ,مکتبی ومعرفتی شکل می گیرد.
1:نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی؛ تهران، شرکت سهامی انتشار،1337، چاپ پنجم، ص31-33
اقتصاد :
تعریف اول : علم اقتصاد عبارت از جستجو ، دستیابی و تجربه راههای مؤثری است که با استفاده از آن در تولیدات اقتصادی افزایش به عمل آید و مصرف تولیدات با احتیاجات واقعی مردم همآهنگ گردد، بدون آنکه با موضوع عدالت اقتصادی ،حقوق و وظایف مالی مردم که ازمبانی فلسفی ومکتبی سرچشمه می گیرند ارتباطی داشته باشد. به عبارت دیگر علم اقتصاد همان دستیابی به مکانیزمهای تخصیص بهینه عوامل ومنابع)امکانات( محدود به منظور تامین حداکثری نیازهای نا محدود انسان وجامعه است.
تعریف دوم: علم اقتصاد به عنوان شاخه ازعلوم اجتماعی عبارت است ازتخصیص بهینه ی عوامل تولید با الفعل محدود به منظورتامین نیازهای واقعی انسان.)این تعریف از این جهت خوب است که اولا: اشاره به بحث اسراف دارد واسراف را نفی می کند ثانیا: به نیازهای واقعی مردم توجه دارد نه به نیازهای کاذب.تامین نیازهای واقعی موجب شکوفایی استعدادها وتوانائیها ومزیتها است( .

ایراد: دراین تعریف اشاره به تخصیص بهینه شده است درحالیکه دراقتصاد به دنبال حد اکثرسازی سود ومطلوبیت است. نه دنبال تخصیص بهینه.
جواب : تخصیص بهینه موجب حداکثرسازی سود ومطلوبیت نیزمی گردد.
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد ثروت )کالاها ، خدمات و منابع ( است از حیث جنبه مالیت وارزش کالاها وخدمات ، یعنی دراقتصاد ازارزش کالاها وخدمات بحث می شود نه ازعینیت اموال وتعلق اموال به اشخاص حقیقی وحقوقی. بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است نه ازحیث عینیت وتعلق اموال به اشخاص .
نظام اقتصادی:
نظام اقتصادی ازجمله نظامهای مصنوع رفتاری است که تحت مبانی فلسفی ومکتبی خاص شکل می گیرد.تعاریفی مختلفی ازنظام اقتصادی وجود دارد.
دراین تعاریف بطورکلی دوعنصر اساسی وجود دارد:
الف( اجزای مرتبط به هم
ب( هدفی که اجزا آن را دنبال می کنند.
درذیل به چند تای آنها اشاره می گردد :
1: نظام اقتصادی عبارت از مجموعه اعضاء ونهادهای )بنگاه ها وخانوارها( مرتبط و منظمی است که در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف براساس مبانی فلسفی ومکتبی والگوی رفتاری خاص فعالیت می کنند و در این سه حوزه مشغول ارزشیابی وانتخاب می باشد. 2