مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز

2-8-1- معرفی استاندارد ایزو 14000
استاندارد ایزو 14000 برای کمک به سازمانها در به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر وآلوده کردن آب و زمین) و با رعایت قوانین رسمی بین الملل در رابطه با حفظ محیط زیست می باشد. هدف کلی این استاندارد، پشتیبانی از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی است به طوری که با نیاز های اجتماعی، اقتصادی در تعامل باشد. این استاندارد فقط الزاماتی را بیان می دارد تا برای مقاصد گواهی کردن، ثبت کردن و یا مقاصد خود اظهاری به طور عینی برای انجام ممیزی مورد استفاده قرار گیرد (هروی، 1384).
ایزو 14001 یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می کند که سازمان هایی که زیر پوشش این استاندارد می روند، سیاست های محیطی، تعیین زیان های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آن ها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه های محیطی برای بهبود و حفظ حیاط کره زمین، تعیین وسایل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر در راستای بهبود محیط زیست بکوشند. خانواده ایزو 14000 بسیار وسیع می باشند ولی تنها به استانداردهای اصلی آنها اشاره می گردد (هروی، 1384):

 • ایزو 14001: این استاندارد اصول کلی و راهنمای استفاده از ایزو 14000 رابیان می کند. این استاندارد آنقدر توانایی و انعطاف دارد که با تمام سازمان ها تولیدی تا خدماتی منطبق گردد.
 • ایزو 14004: این استاندارد راهنمایی برای ایزو 14001 می باشد و در آن، شرایط و الزامات و جزئیات 14001: مورد بررسی قرارگرفته است. این راهنمایی ها برای الزامات چگونگی مدیریت محیطی و همچنین بررسی وکنترل عملیات محیطی به کار می رود.
 • سری 14020: بر چسب های محیطی
 • ایزو14030: به بحث در مورد بدرستی نتایج و عواقب زیست محیطی تولید محصولات می پردازد.
 • ایزو14031: ارزیابی شرایط محیطی
 • سری ایزو 14040: (ایزو 14040 تا 14044) ارزیابی چرخه حیات که به بحث در مورد زمینه های مدیریت محیطی می پردازد.
 • ایزو14050: واژه نامه و تعاریف
 • ایزو14062: به بحث در مورد ایجاد بهبود در محیط می پردازد.
 • ایزو14063: این ایزو به ایزو 14020 الحاق شده است و درباره عواقب و تاثیرات محیطی می پردازد.
 • ایزو 14064 شماره یک و دو سال 2006: تعاریف و راهنماهایی برای دفع گاز های گلخانه ای ارائه می دهد.
 • ایزو 14064 شماره سه سال 2006: مربوط به راهنمایی هایی در زمینه ارزیابی و تشخیص اظهارنامه گازهای گلخانه ای
 • ایزو19011: به تبیین قوانین ممیزی برای هردو نوع 14000و9000 می پردازد این ایزو جایگزین 14001 شده است .

استاندارد 14000 مجموعه ای از استاندارد ها است که موارد زیر را در بر می گیرد:
2-8-2- سیستم مدیریت زیست محیطی
بدین مفهوم است که واحد های تولیدی و بخش های وابسته به آنها به طور پیوسته و بدون نظارت بخش های زیست محیطی سازمان، اهداف زیست محیطی را اجرا کنند مفهوم این امر آن است که:

 • استاندارد ها و خط مشی های رسمی زیست محیطی توسط تمام کارکنان آموخته و درک شود.
 • ملزومات قانونی آن مورد بازنگری قرار گیرد.
 • آموزش های مناسب انجام گیرد.
 • اسناد مورد نیاز موجود و قابل کنترل باشد.

2-8-3- استاندارد ارزیابی عملکرد زیست محیطی
لازم است که سازمان به ارزیابی سیستم های زیست محیطی و سیستم های عملیاتی مختلف که باید در محل وجود داشته باشند بپردازند. سازمانها باید به اهداف و عملکردهای زیست محیطی خود بپردازند، مواردی از قبیل در صد کاهش انتشار آلاینده ها و تولید مواد زائد خطرناک، کاهش مصرف انرژی آب و سایر منابع طبیعی وکاهش در میزان جریمه ها.
2-8-4- استاندارد های برچسب گذاری زیست محیطی
در این بخش نیازهای عمومی برای بسته بندی و برچسب گذاری محصولات به طور کلی توضیح داده شده می شود.
2-8-5- جنبه های زیست محیطی در استاندارد محصول
در این بخش را هنمایی های لازم برای نوشتن استاندارد بیان شده است. هدف مشارکت آموزش های زیست محیطی برای تولید محصولات استاندارد وجلوگیری از اثرات نامطلوب آن روی محیط زیست است.
2-9- مدیریت زنجیره تامین سبز
تعداد زیادی از نویسندگان بر روی مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یکی از محبوب ترین روش های در حال ظهور مدیریت زیست محیطی شرکت ها که در گذشته مطرح شده است کار کرده اند. ظهور این نوع ادبیات به سال 1990 برمی گردد، که با ظهور مدیریت زیست محیطی، شرکت ها متوجه محیط و مدیریت زنجیره عرضه گردیدند. تا قبل از سال 2000 مقالات کمی در زمینه مدیریت لجستیک، مدیریت زنجیره تامین سبز، و محیط زیست وجود داشت، ولی بعدها به خاطر مشکلات زیست محیطی و تهدید زندگی بشر تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت. با وجود گرم شدن هوا و نوسان قیمت نفت، تاکید بیشتری بر روی حفاظت محیط زیست می شود، و شروع تحقیقات بسیاری را در حوزه توسعه مفاهیم و تئوری های مدیریت زنجیره تامین سبز داشتیم. امروزه بسیاری از تلاش های تحقیقاتی بر بررسی بین عوامل سبز/ محیطی با عملکرد سازمان/ محیط زیست متمرکز شده اند (ابوقادر[1] و جانسون[2]، 2004).
مدیریت زنجیره تامین سبز مدافع بهره وری و سینرژی بین شرکاست و عملکرد محیطی را تسهیل می نماید. ضایعات را حداقل و موجب صرفه جویی هزینه است و علاقه روز افزن محققان و متصدیان عملیات و مدیریت زنجیره تامین را به خود جلب کرده است (راو[3] و هالت[4]، 2005). مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک الگوی جدید مهم در شرکت ها برای دستیابی به اهداف سود و سهم بازار، با کاستن از تاثیرات و ریسک های محیطی آنها در کنار افزایش کارایی اکولوژیکی شان ظاهر شده است (ژو[5] و همکاران، 2005).
      [1]  Abukhader
      [2]  Jonson
      [3]  Rao
      [4]  Holt
      [5] Zhu
لینک خرید و دانلود پایان نامه :
شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)