مکتب شایستگی رهبری، رهبری تحول آفرین

Arrows Right on blackboard.

3- مهارت ادراکی: عبارتند از توانایی اندیشیدن در قالب مدل ها، چهار چوب ها و روابط گسترده مانند برنامه های بلندمدت که در سطوح بالای سازمانی اهمیت زیادی دارد(همان منبع،21) .
2-2-5- چشم انداز رهبران تحول آفرین
رهبران تحول آفرین برای دست یافتن به چشم انداز مناسب، مبادرت به انجام چهار فعالیت می نماید:
خلق چشم انداز
تببین چشم انداز
الگو سازی چشم انداز
ایجاد تعهد نسبت به چشم انداز
‏چشم انداز سازمان باید آینده واقع گرایانه، قابل تحقق و جذاب برای شرکت را در پی داشته باشد. همچنین سرنوشتی که شرکت باید بسوی آن حرکت کند را صریح بیان کند و خلاصه هنر دیدن نادیدنی ها را برای شرکت فراهم کند. ‏چشم انداز یک عامل کلیدی در رهبری و یک جنبش ذهنی از شناخته ها به ناشناخته ها است که رهبران اثر بخش را قادر می سازد، با در کنار هم قرار دادن حقایق، آرزوها، ایده آل ها، فرصت ها و تهدیدها، آینده ای جذاب برای سازمان خود خلق کنند(الوانی،1390).
2-2-6- تئوری های جدید در حوزه رهبری
‏به طور کلی، مطالعات صورت گرفته طی سال های اخیر در زمینه نظریه های رهبری را می توان در شش مکتب اصلی دسته بندی کرد:
مکتب ویژگی های رهبری
مکتب رفتاری یا سبک رهبری
مکتب اقتضایی
مکتب شایستگی رهبری
‏مکتب هوش عاطفی
مکتب رهبری کاریزماتیک یا الهامی
‏در مکتب ویژگی های رهبری، رهبران، ابر مردانی فرض می شدند که به دلیل برخورداری از ویژگی هایی که موهبت الهی هستند، شایسته رهبری، شده اند. در نگاه این مکتب، رهبری استعدادی ذاتی و خدادادی است لذا رهبران، رهبر به دنیا می آیند نه اینکه ساخته شوند(قلی زاده،1389).
محققان، مکتب رفتاری در پی تعیین رفتارهای رهبران یا سبک رهبری آنان برآمدند. در نگاه این مکتب، رهبران می توانند ساخته شوند، زیرا فقط باید رفتار و سبک های آنان شناسایی و تقلید شوند.
در مکتب اقتضایی، براساس شرایط و به اقتضای موقعیت ها شیوه مناسب و مطلوب رهبری تعیین می شود.به بیانی دیگر، سبک رهبری مطلوب جهان شمول در این مکتب، رد شده و سبک رهبری با توجه به موقعیت، مشخص می شود(قلی زاده ،1390).
‏در مکتب شایستگی ها، بر شایستگی ها و صلاحیت های رهبری تاکید می شود. شایستگی عبارت است از هر گونه دانش، مهارت، توانایی و خصوصیت فردی که منجر به عملکرد برتر و برجسته می شود.
‏در مکتب هوش عاطفی، بر تو انایی رهبر در زمینه درک احساسات و عواطف پیروان و نوع واکنش مناسب با آنها، تاکید می شود. مکتب هوش عاطفی در مقابل مکتب هوش ذهنی (IQ) شکل گرفته و بر توانایی درک متقابل تاکید می کند.
‏در مکتب رهبری کاریزماتیک الهامی، بر توانایی و قدرت رهبر در الهام بخشی به پیروان تاکید می شود. و این در حالی است که توانایی ها صرفاً از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد.
‏به منظور آشنایی بهتر با رهبری تحول آفرین در ادامه بررسی بیشتری در زمینه رهبری کاریزماتیک صورت می گیرد(رضائیان،1390).
‏2-2-7- رهبری کاریزماتیک
‏کاریزما، در اصطلاح به خصوصیت کسی گفته می شود که به شخصه و یا به عقیده دیگران، دارای قدرت رهبری فوق العاده است. این اصطلاح اغلب در علوم سیاسی و جامعه شناسی به کار برده می شود تا زیر مجموعه ای از رهبرانی را که با استفاده از نیروی تو انایی شخصی خود می توانند تأثیراتی عمیق و استثنایی در پیروان خود داشته باشد، توصیف کنند. وبر، کاریزما را چنین توصیف می کند: «ویژگی خاصی از شخصیت یک پدیده».