میزان استفاده از مهارتهای ارتباطی، میزان استفاده از مهارتهای ارتباطی

دومین مانع : روش افراد در تغییر و پردازش اطلاعات است .
سومین مانع : سطح اعتماد میان فردی است که بین افراد وجود دارد، زمانی که افراد به یکدیگر اعتماد ندارند ارتباط در معرض تحریف قرار می گیرد .
چهارمین مانع : پیش داوری و کلیشه سازی است .
پنجمین مانع : نفس یا خود افراد است .
ششمین مانع : اشاره به مهارتهای ضعیف شنیداری دارد .
هفتمین مانع : گرایش ذاتی به ارزیابی پیام یا قضاوت در مورد آن است .
هشتمین مانع : عدم توانایی در شنیدن به همراه درک آن مطلب است. ( کریتنر ، فرهنگی و دیگران، 1384 : 451-450)
2-13-1-3 . موانع فیزیکی
آشفتگی فیزیکی به هر تعداد که باشد می تواند در ارتباطات مؤثر مداخله کند .فاصله موجود میان کارمندان می تواند اثر بخشی ارتباطات را تحت تاثیر قرار دهد. درک کردن شخصی که از فاصله بسیار بسیار دور با شما صحبت می کند، کار سختی است. مشکلات و اختلالات موجود در کار و محیط های کاری نمونه دیگری از این موانع می باشد .( همان :452)
2-13-1-4 . موانع معنایی
47
معنا شناسی به مفهوم بررسی و مطالعه کلمات است . موانع معنایی در ارتباطات به شکل خطا در رمز گزاری و کشف رمز و پیامهای مخلوط رخ می دهد. در این حالت نشانه ها توسط منبع، به خوبی انتخاب نمی شوند و در نتیجه پیام دریافت شده توسط دریافت کننده ، سوء تفسیر می شود .
موانع دیگر اینکه از تضاد بین ارتباطات کلامی و غیر کلامی نشأت می گیرد. پیامهای مخلوط وقتی بوجود می آید که کلمات شخص یک پیام را به ما می دهند، در حالیکه عملش یا ‹‹ زبان غیرکلامی›› او چیزدیگری می گوید.(شرمرهورن و دیگران،1380: 260)
2-14 . مهارتهای ارتباطی
طبق تحقیقات به عمل آمده، مهارتهای ارتباطی افراد ناشی از احساسات ، نگرشها و ویژگی های فردی و شخصیتی آنان است به همین منظور ما به ویژگی های شخصیتی توجه می کنیم. ( گروسی، سیاسی، 1384: 177 )
2-15 . انواع مهارتهای ارتباطی
اهم مهارتهای ارتباطی انسانی شامل نوشتن، خواندن، گفتن و شنیدن می شود که این مهارتها را می توان در ارتباطات کلامی و غیر کلامی یافت.
2-15-1 . زبان
یکی از بهترین و کاملترین وسائل ارتباط افراد انسانی است و عامل ارتباط مستقیم ورو در رو بین دو یا چند نفر است و تنها وسیله انتقال اطلاعات و افکار و خواسته های افراد می باشد به عبارت دیگری می توان گفت در جریان عادی ارتباط مستقیم که بطور شفاهی صورت می گیرد، زبان نقش دو جانبه بعهده دارد از یک طرف منشاء ارتباط است و اندیشه پیام دهنده را به پیام گیرنده بیان می کند و از سوی دیگر مخاطب طرف گفت و گوست و به او پاسخ می دهد. در واقع زبان نقش رمزگذاری و رمزخوانی دارد. ( معتمد نژاد، 1371 :71 )
آشکار است که زبان گفتاری یا نوشتاری، ابزاری متداول برای ارتباطات است آنچه را که گاهی نادیده می انگاریم این است که زبان ممکن است با سایر اشکال ارتباطی، که کمتر آشکارند، تکمیل گردد. حالات جسمانی و حرکات دست و تغییرات صدا ممکن است پیش از واژه ها، واقعیت هایی را برای شنونده آشکار سازد. آهنگ صدا می تواند واژه های ستایش را به انتقاد تند مبدل سازد ( مانند به به ) از این رو جای شگفتی نیست که سوء تفاهماتی در ارتباطات گفتاری رخ دهد. حتی سکوت می تواند واقعیت هایی را منتقل سازد گاهی کسی ناخشنودی خود را از دیگری با امتناع از سخن گفتن با او نشان می دهد .
48
اهمیت ارتباطات مناسب را، یکی از مدیران اجرایی قدیمی به بهترین شکل خلاصه کرده و بیان می دارد که مفهوم « بهترین برنامه ها » بی معنی است مگر این که همه از آن آگاهی داشته و برای کسب اهداف آن دست به دست هم دهند. جریان خوب اطلاعات همچون خون در کالبد هر سازمان خرد یا کلان می باشد . برقراری ارتباطات خوب، برای عملکرد سازمان در سطح عالی و کسب بیشترین سود از با ارزشترین منبع مدیریت (یعنی افراد ) ضروری است .
یکی از راههای بهبود قابلیت برقراری ارتباطات در سازمان، شناخت و بکارگیری فرآیند « برقراری ارتباطات راغبانه » و رمز برقراری ارتباطات راغبانه با دیگران، در همگامی با آنان است همگامی با کسانی که نیاز دارند رفتارتان را برای سازگار کردن با رفتار آنان تعدیل کنید ، این که با آنان یکدل شوید بطوریکه با شما احساس آسودگی نمایند. این امر بدین معنی است که با گفتار و ویژگی های صدایی و رفتار غیرحرفی مناسب با آنان همسو شوید . برخی از بررسی ها نشان می دهد که بعضی از اشخاص بیش از 45% زمان ارتباطی خود را صرف گوش کردن می نمایند. علی رغم این امر، بلافاصله بعد از یک سخنرانی یک شنونده معمولی نصف آنچه را که گفته شده می فهمد و در حافظه خود نگه می دارد و این میزان در ظرف 48 ساعت به 22% تقلیل می یابد .
این مطلب بیانگر آن است که « هنر شنیدن » یکی از خطیرترین مهارتها در فرآیند ارتباطات است افراد برای این که بتوانند ارتباطات موثرتری را با یکدیگر برقرار کنند، نه تنها نیازمند به کار بردن کلماتی هستند که موزون باشد، بلکه باید ایماء و اشاره مناسب را نیز بکار گیرند. ارتباطات موثر به قالبهای پیام نیز بستگی دارد. ( رضائیان ، 1384: 219 )
جدول ( 2-1 ) – میزان استفاده از مهارتهای ارتباطی