میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان، جامعه مورد مطالعه

تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد. در این فصل، ابتدا آماره توصیفی تک‌تک متغیرها به صورت جداول فراوانی و شاخص‌های پراکندگی ارائه می‌گردد. سپس با استفاده از معادلات ساختاری به بررسی تحلیل‌های دو متغیره و روابط دو به دوی متغیرها پرداخته می‌شود و در نهایت با انجام تحلیل‌های چند متغیره و رگرسیون چندگانه، نتایج حاصل آزمون فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌گردد. به این منظور فصل حاضر در ۵ بخش سازماندهی شده است. بخش اول، آمار توصیفی است که به توصیف ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه و برخی پارامترها می‌پردازد. در این بخش، پاسخ‌دهندگان در جامعه آماری، مورد بررسی قرارگرفته‌اند. در بخش دوم تحلیل‌های تک متغیره مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش سوم به تحلیل دو متغیره داده‌ها و آزمون روابط آن‌ها با یکدیگر با استفاده از معادلات ساختاری خواهیم پرداخت. بخش چهارم تحلیل‌های چند متغیره را با استفاده از فنون آمار استنباطی در بر می‌گیرد و در انتها نیز با توجه به مطالب چهار بخش اول در خصوص فرضیه‌های پژوهش اظهارنظر خواهد شد.
مشخصه عمومی نمونه آماری و پاسخ‌دهندگان
جامعه آماری این پژوهش کلیه پروژه‌هایی را شامل می‌شود که کارفرمای آن شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن بوده و آغاز به کار آن‌ها از سال ۱۳۸۵ به بعد است. به علاوه در تحقیق حاضر آن دسته از پروژه‌هایی مد نظر قرار گرفت که حائز شرایط زیر باشند: اولاً از شرکت‌های خارجی (شرکت‌هایی که تابعیت غیر ایرانی دارند) به عنوان مشاور یا پیمانکار بهره گیرند، ثانیاً مبلغ قرارداد این پروژه‌ها بیش از ۶۷۰ ریال باشد. به پروژه‌هایی که مبلغ قرارداد آن‌ها کمتر از مبلغ مذکور باشد معاملات متوسط اطلاق می‌گردد (قانون مناقصات، سال ۱۳۹۱)
تعداد ۲۰۰ پرسشنامه میان مدیران پروژه، مدیران اجرایی و سرپرستان پروژه‌های جامعه آماری تحقیق توزیع گردید، شناسایی گروه پاسخ‌دهندگان و دسترسی به آن‌ها با همکاری و راهنمایی کارشناسان مستقر در شرکت ملی نفت ایران انجام گرفت که نهایتاً با پیگیری‌های انجام‌گرفته ۱۲۸ پرسشنامه برگشت داده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها اقدام به توصیف پاسخ‌دهندگان و پروژه‌های نمونه آماری تحقیق گردید. در این بخش پیش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون مبلغ قرارداد پروژه، سمت پاسخ‌دهنده و میزان تحصیلات وی پرداخته خواهد شد.
مبلغ قرارداد پروژه
در جدول ۴-1 فراوانی پروژه‌ها از نظر مبلغ قرارداد آن‌ها ارائه‌شده است.همان طور که مشاهده می‌گردد، مبلغ قرارداد بخش اعظم پروژه‌ها کمتر از صد میلیارد ریال است.
فراوانی مربوط به مبلغ قرارداد پروژه‌ها
فراوانی درصد درصد تجمعی
کمتر از 100 میلیارد ریال ۷۶ ۵۹٫۳ ۵۹٫۳
بین ۱۰۰ تا 150 میلیارد ریال ۲۴ ۱۸٫۷ ۷۸
بالاتر از ۱۵۰ میلیارد ریال ۲۸ ۲۱٫۸ ۱۰۰
مجموع ۱۲۸ ۱۰۰
منبع: یافته‌های تحقیق
تحصیلات پاسخ‌دهندگان
همان طور که از جدول ۴-2 مشاهده می‌شود ۵۳٫۹ درصد پاسخ‌دهندگان دارای مدرک لیسانس، ۳۸٫۲ درصد مدرک فوق‌لیسانس و ۷٫۸ درصد مدرک دکتری تخصصی بوده‌اند. در جدول ۴-2 فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی پاسخ‌دهندگان ارائه گردیده است.
فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان