ناهمسانی واریانس، مدل اثرات ثابت

روش GLS اقدام به موزون نمودن متغیرهای الگوی مدل رگرسیون می‌نماید. به همین دلیل روش مذکور را روش کمترین مجذورات موزون (Weighted LS یا WLS) می‌نامند. (شیرینبخش و خوانساری، 1384).
3-10- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)
بالتاگی مزایای استفاده از داده‌هایتابلویی نسبت به داده‌های مقطعی یا سری زمانی را چنین بر می‌شمارد:
1- از آنجا که داده‌های تابلویی به افراد، بنگاه‌ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می‌شود. تکنیک‌های تخمین با داده‌های تابلویی، همانگونه که نشان ئائه خواهد شد می‌توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی و خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.
2- با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده‌های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه می‌دهند.
3- با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده‌های تابلویی به منظور مطالعه پویای تغییرات، مناسب‌تر و بهترند.
4- داده‌های تابلویی تاثیراتی را که نمی‌توان به سادگی در داده‌هایمقطعی وسری زمانی مشاهده کرد، بهتر نشان می‌دهند.
5- داده‌های تابلویی محقق را قادر می‌سازد تا مدل‌های رفتاری پیچیده را بهتر مطالعه کند.
داده‌های تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، می‌تواند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه‌ها (به صورت تجمعی و کلی) حاصل شود، حداقل سازند.
به طور کلی باید گفت داده‌های تجربی را به شکلی غنی می‌سازد که در صورت استفاده از داده‌هایسری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد.
3-11- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا
3-11-1- آزمون چاو (آزمون F)
در مورد داده‌های ترکیبی ابتدا آزمون F(آزمون چاو) به منظور انتخاب شیوه تخمین مدل از بین دو راهکار Pooling وPanel انجام میشود.
در داده های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده ها و همچنین اثرات همزمان آنها آزمون می شود.طبق مدل اثرات ثابت–زمانی برای هر یک از سال‌ها یک عرض از مبدا و طبق مدل اثرات ثابت–مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدا ارائه می‌شود.حالبرای اینکه مشخص شود این عرض از مبدا‌ها از لحاظ آماری باهم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار میبرند.
تمام عرض از مبداها با هم برابرند↔Pooled
: عرض از مبداها با هم تفاوت دارند↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو
که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدا) در هریک از حالت های فوق به شرح زیر می باشد:
Pooled↔
Panelازنوع اثرات ثابت زمانی↔
Panelازنوع اثرات ثابت مقطعی↔
panel از نوع اثرات ثابت زمانی ومقطعی↔