نتایج تحلیل استنباطی، بررسی نرمال بودن

3-6- تعریف متغییرهای عملیاتی …………………………………………………………………………………
3-6-1- متغییروابسته تحقیق ……………………………………………………………………………………….
3-6-2- متغییرهای مستقل تحقیق ……………………………………………………………………………….
3-6-2-1- نوسان پذیری قیمت سهام …………………………………………………………………………
3-7- متغیرهای کمکی…………………………………………………………………………….. ………………..
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………….
3-9- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………
3-10- قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………………..
3-11- قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………………
3-12- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………
3-13- تعریف و محاسبه آماره آزمون …………………………………………………………………………
3-14- تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………………
3-15- ضریب همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………..
3-15-1- محاسبه ضریب همبستگی…………………………………………………………………………….
 3-15-2- مفروضه های ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………….
3-15-3- تفسیر ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………
3-16- رگرسیون لجستیک …………………………………………………………………………………………
خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..
4-2- تحلیل توصیفی …………………………………………………………………………………………………
4-3- نتایج تحلیل استنباطی ………………………………………………………………………………………..
4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………
4-3-2- نتایج تحلیل همبستگی بین متغیر های تحقیق…………………………………………………….
4-4- تحلیل نتایج آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………….
4-4-1- نتایج تحلیل آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………