نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام، روش تجزیه و تحلیل داده

5-4) محدودیت های تحقیق 91
5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی 91
منابع و ماخذ 92
پیوست 99

فهرست جدول ها
جدول1)تعاریف اعتماد……………………………………………………………………………………………………………..42
جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر……… 71
جدول 3-2) میزان آلفای کرونباخ 73
جدول 4-1)توصیف متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………76
جدول4-2)توصیف متغیر تحصیلات…………………………………………………………………………………………….77
جدول4-3)توصیف متغیر سن……………………………………………………………………………………………………..78
جدول4- 4) توصیف متغیرآگاهی سرمایه گذاران……………………………………………………………………………79
جدول4- 5) توصیف متغیراعتماد سرمایه گذاران……………………………………………………………………………80
جدول4- 6) توصیف متغیربهره وری شرکتها………………………………………………………………………………….81
جدول 4-7) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف………………………………………………………………………….82
جدول4-8) ضریب همبستگی آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها ……………………………………..83
جدول4-9) ضریب همبستگی اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها ……………………………………..84
جدول4-10 – نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام………………………………………………………………………….85
چکیده:
هدف تحقیق: هدف این تحقیق بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت های استان گیلان است.
روش تحقیق: جامعه آماری این تحقیق از سرمایه گذاران شرکت ها در استان گیلان تشکیل گردید. حجم جامعه آماری 500 شرکت در نظر گرفته شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 نفر در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها : روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از 70/0 است.
نتایج تحقیق : نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
کلمات کلیدی: رابطه آگاهی سرمایه گذاران ، اعتماد سرمایه گذاران ، بهره وری شرکت های استان گیلان
فصل اول