در پژوهشی دیگر که نجفی و همکارانش در سال 1379 بر روی کارکنان مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای سن، تأهل، بخشهای مختلف کاری و سنوات خدمت با فرسودگی شغلی رابطه معنی‌داری وجود نداشت.
در تحقیقی با عنوان «بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران زن مدارس متوسطه شهر تهران» در سال 1383، یوزباشی رابطه معناداری بین سن و سابقه مدبریت با فرسودگی شغلی به دست آورد، ولی در مورد وضعیت تأهل و فرسودگی شغلی به رابطه معناداری دست نیافت.
در تحقیقی دیگر که مهدوی تیکدری در سال 1383 بر روی دبیران متوسطه شهر کرمان انجام داد، رابطه معناداری بین سابقه خدمت و فرسودگی شغلی به دست آورد، ولی بین درآمد و فرسودگی رابطه معناداری مشاهده نکرد.
حیدری (1387) در پژوهشی با عنوان « بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر گچساران» دریافته است که بین فرسودگی شغلی و هر یک از ابعاد آن با رضایت شغلی رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود دارد.
نتایج پژوهش قربانی و همکاران(1388) این عقیده را که فرهنگ سازمان به طور نزدیکی مرتبط با اثربخشی آن می باشد مورد حمایت قرار داده و نشان می دهد که مدل دنیسون را می توان به عنوان یک ابزار شناختی برای درک فرهنگ های سازمانی و اثراتی که بر روی ابعاد مختلف اثربخشی دارد در سازمان تربیت بدنی بکار برد.
جمع بندی تحقیقات داخلی و خارجی:
جمع بندی تحقیقات داخلی و خارجی فوق الذکر نشان می دهد که میان ابعاد فرهنگ و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی در تحقیقات و سازمانهای مختلف رابطه معناداری وجود دارد که این رابطه معنادار به صورت همبستگی منفی و رابطه معکوس در بیشتر تحقیقات مشاهده می گردد،این رابطه حتی در مدلهای مختلف فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی مشاهده می گردد.
فصل سوم :
روش تحقیق
مقدمه :
در این فصل به بررسی جامعه آماری تحقیق ، نمونه آماری ،پرسشنامه های تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق پرداخته می شود.
جامعه آماری :
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
به تعداد 1500 نفر می باشد.
نمونه آماری و روش نمونه‌گیری :
نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان محاسبه و تعیین شده است که روش نمونه گیری با توجه به اینکه بدون در نظر گرفتن پست سازمانی ،گروه سنی ،سابقه کاری،جنسیت ،… افراد و به صورت کاملا تصادفی انجام شده است لذا این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام می گردد.
حجم نمونه آماری :
توجه به حجم جامعه آماری در این تحقیق (1500نفر) حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 306 نفر تعیین می گردد.
ابزار جمع آوری داده (پرسشنامه های تحقیق )
در این پژوهش از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است:
1)پرسشنامه فرهنگ سازمانی
2)پرسشنامه تعهد سازمانی