می 17, 2021

نحوه انتخاب و استخراج نمونه، جامعه مورد مطالعه

در علم آمار جهت تعمیم نتایج حاصل از پژوهش به کل جامعه بگونهای که هم هزینه و زمان انجام مراحل مختلف پژوهش معقول باشد و هم تعمیم نتایج قابل اتکا باشد، روشهای مختلفی برای نمونهگیری پیشنهاد شده است. آنچه که مهم بهنظر میرسد این است که پژوهشگران در رشتههای مختلف و در تحقیقات با موضوعات مختلف سعی نمایند بهترین روش نمونهگیری که بیشترین کارآیی را در نیل به اهداف مذکور دارد؛ انتخاب نمایند. اغلب در پژوهشهایی که بر پایه اطلاعات حسابداری و بازار سرمایه است؛ نمونه گیری به روش سیستماتیک انجام شود. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف میشود و نمودهای فاقد شرایط مذکوراز نمونه حذف میگردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین میشود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری میباشد.
باتوجه به متغیرهای پژوهش میتوان ضوابط ذیل را جهت اعمال در نمونهگیری حذفی سیستماتیک تعریف نمود.
در طول سالهای مالی 1387 تا 1392 در بورس حضور داشتهاند.
سال مالی آنها پایان اسفند ماه میباشد.
جزء شرکتهای صنعت سرمایهگذاری، واسطهگرهای مالی و بانکها نباشند.
اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از گزارشهای سالیانه شرکتها، قابل دسترس باشد.
جزء شرکتهای زیانده نباشند.
3-5- حجم نمونه آماری
حجم نمونه آماری باتوجه به تعداد جامعه مورد مطالعه و روش موردنظر برای نمونهگیری، متغیر میباشد. از طرفی مسئله تعیین مناسبترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات اجازه میدهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه پژوهش تصویر بهتری از جامعه را ارائه میکند و از نظر آماری معنیدارتر میشود. دستکم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمونهای لازم را با توجه به پرسش پژوهش انجام داد. جدول 3-1 نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماری مناسب پژوهش را باتوجه روش نمونهگیری، ملاحظات و شرایط مطرح شده و داده ها و اطلاعات موجود در بورس نشان میدهد.
جدول 3-1. چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه تحقیق
شرح
تعداد
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1392
620
جمع کل
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به ٢٩/١٢ نمیباشد.
260
فیلتر
شرکتهایی که جزء صنعت سرمایهگذاری، بانکها و واسطهگرهای مالی طبقهبندی
میشوند.
38
فیلتر