نحوه انتخاب و استخراج نمونه، مدیریت سود

منابع و ماخذ 85
پیوستها 89
فهرست جداول عنوان صفحه
جدول 3-1 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه
51
جدول 4-1: تحلیل توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات
65
جدول 4-2: آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
68
جدول 4-3: آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
68
جدول 4-4: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول
69
جدول 4-5: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم
72
جدول 4-6: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
75
چکیده
پدیده مدیریت سود در دهه اخیر به شدت مورد توجه محققین و صاحبنظران حسابداری و مالی بوده است. هموارسازی سود رفتار آگاهانهای است که مدیران برای دستیابی به اهدافی مانند امنیت شغلی، پاداش، افزایش ثروت سهامداران و تسهیل قابلیت پیشبینی سود نسبت به انجام آن مبادرت میورزند. هنگامی که شرکتها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار میگیرند، مدیران آنها از واحدهای حسابداری در خواست میکنند که آخرین سطح صورتهای مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند، بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. بنابراین مدیران باتوجه به اندازه شرکت و میزان سود عملیاتی ازطریق زمانبندی فروش داراییها ثابت اقدام به مدیریت سود میکنند. هدف اصلی این پژوهش رابطه بین اندازه شرکت، زمانبندی و مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده است. از لحاظ روش پژوهش این تحیق توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. جامعهآماری تمام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراقبهادار تهران، که 112 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده طی 5 سال(1387 تا 1392)، گردآوری و مورد تجزیهتحلیل قرار گرفته است. روش بررسی و تحلیل دادهها از مدلهای رگرسیونی ارائه شده تعدیل شده جونز(1995) و ازطریق نرم افزارspss و در سطح اطمینان 95% آزمون و نتایج حاصله ارائه میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد مدیران شرکت انگیزه و تمایل قویتری جهت مدیریت سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکتها مسئولیت پاسخگویی آنها بیشتر میشود و مدیران شرکت در معرض پاسخگویی به طیف وسیعی از مدعیان قرار میگیرند، سازگار است اندازه شرکت و زمانبندی بر مدیریت سود تاثیر مثبتی داشته است. در رابطه با زمانبندی نشان میدهد، هرچه میزان سود عملیاتی کاهش پیدا کند زمانبندی فروش داراییها افزایش پیدا کرده بنابراین اگر سود عملیاتی کاهش پیدا کند به خاطر انگیزههایی مدیریتی اقدام به مدیریت سود از طریق فروش داراییهای ثابت میکنند تا که میزان سود افزایش پیدا کند. نتیجهگیری این پژوهش نشان میدهد که شرکتهایی که به مدیریت سود اقدام کردهاند، نسبت به شرکتهایی مشابه بازدهی بیشتری دارند. همچنین نشان میدهد که هرچه اندازه شرکت بزرگتر مدیران شرکت انگیزه و تمایل بیشتری جهت مدیریت سود خواهند داشت. در رابطه با زمانبندی هرچه سود عملیاتی شرکت کمتر باشد مدیران از طریق زمانبندی فروش داراییها اقدام به مدیریت سود میکنند.
کلمات کلیدی: اندازه شرکت، زمانبندی، مدیریت سود
فصل اول
کلیات پژوهش